Liên kết website
Số lượt truy cập
28948252
Tạp chí Phát triển Nhân lực
Tạp chí Phát triển Nhân lực số 01 (01) 2021


TẠP CHÍ PHÁT TRIỂN NHÂN LỰC
- SỐ 01 (01) 2021 –


TRIẾT - CHÍNH TRỊ HỌC
 
PGS.TS. Nguyễn Tấn Phát - Mô hình và thể chế chính quyền đô thị trong xu hướng đô thị hóa ở Việt Nam: chìa khoá vàng để cất cánh kinh tế
 
TS. Lê Thị Chiên, TS. Ngô Khắc Sơn - Bước chuyển trong nhận thức của Nguyễn Ái Quốc khi gặp được Bản sơ thảo Luận cương của V.I.Lênin trên hành trình tìm đường giải phóng dân tộc
 
ThS. Thạch Kim Hiếu - Hồ Chí Minh với việc tiếp thu các giá trị trong tư tưởng của Khổng Tử 
 
NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẢNG VÀ THỰC TIỄN THỰC TIỄN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
 
PGS.TS. Nguyễn Minh Tuấn, ThS. NCS. Nguyễn Thị Thùy Linh - Một số kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII

KINH TẾ HỌC - QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC

PGS.TS. Nguyễn Minh Quang Đấu tranh bảo vệ những giá trị cốt lõi trong học thuyết giá trị thặng dư của C.Mác 
 
TS. Đỗ Văn Thắng - HVCH. Phạm Vũ Tài - Hồ sơ điện tử với việc nâng cao hiệu quả hoạt động văn phòng trong thời đại 4.0 hiện nay 

VĂN HÓA - XÃ HỘI HỌC

TS. Bùi Thị Ngọc Trang - Nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về tôn giáo ở Thành phố Hồ Chí Minh hiện nay 

TS. Nguyễn Văn Thắng - Văn hóa và lối sống đô thị trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa - nhìn từ góc độ liên kết xã hội 

KHOA HỌC GIÁO DỤC 

 
PGS.TS. Nguyễn Văn Y - Cơ sở khoa học của việc xây dựng chiến lược phát triển giáo dục đào tạo 
 
PGS. TS. Lê Quang Minh - Xây dựng và phát triển chương trình đào tạo trong kỷ nguyên số

 

 

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Các trang: 1  2  3  4  5  

Xem tin theo ngày

Ngày