Trần Thị Hà Vân

Cập nhật ngày: 04/11/2021


TS.GVC. Trần Thị Hà Vân
TRƯỞNG KHOA
Email: t.t.hvan@hcmca.edu.vn

Các công trình nghiên cứu khoa học đã công bố

- Các đề tài nghiên cứu khoa học đã tham gia
1. Công tác phát triển đảng viên trong đồng bào RắcLay – Tình Ninh Thuận – Thực trạng và giải pháp, (2009), Cấp cơ sở, Chủ nhiệm đề tài
2. Nhất thể hóa cán bộ trong các đảng ủy phường tại quận 1, quận 2 – TP. HCM, (2013), Cấp cơ sở, Chủ nhiệm để tài
3. Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng tại Đảng bộ quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh, đề tài cấp cơ sở, nghiệm thu 2019, (2019), Cấp cơ sở, Chủ nhiệm đề tài

- Các sách, tài liệu giảng dạy
1. Lịch sử các đảng chính trị trên thế giới (Chủ biên), (2020), Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh
2. Xây dựng Đảng về tổ chức (Chủ biên), (2018), Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh
Thành tích đã đạt được
- Kỷ niệm chương vì sự nghiệp xây dựng và phát triển của Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh.
- Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân TP.HCM năm 2020.

Bản in