Học viện Cán bộ tổ chức Hội thảo khoa học "Góp ý Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)"

10/03/2023
Thực hiện Nghị quyết số 18/NQ-TW, các cơ quan chức năng đã tiến hành xây dựng Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi). Ngày 23 tháng 12 năm 2022, Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Nghị quyết số 671/NQ-UBTVQH5 về việc tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi). Ngày 31 tháng 12 năm 2022, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 170/NQ-CP về Kế hoạch tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi). Ngày 19 tháng 01 năm 2023, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 260/QĐ-UBND về kế hoạch tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh;

Nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học của sinh viên Khoa Nhà nước và pháp luật

25/02/2023
Chiều ngày 24 tháng 02 năm 2023, Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức nghiệm thu 02 đề tài nghiên cứu khoa học gồm đề tài “Hoạt động xét xử người dưới 18 tuổi phạm tội – Nghiên cứu thực tiễn tại Thành phố Hồ Chí Minh” do sinh viên Lê Bá Hưng, lớp K05203, ngành Luật làm chủ nhiệm đề tài và đề tài “Hoàn thiện quy định pháp luật về vấn đề cấp dưỡng sau ly hôn của cha mẹ đối với con” do sinh viên Phạm Bích Vân, lớp K4203B, ngành Luật làm chủ nhiệm đề tài.

Nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học của sinh viên ngành Chính trị học

25/02/2023
Chiều ngày 24 tháng 02 năm 2023, Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học “Giáo dục đạo đức cách mạng cho đoàn viên, thanh niên Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh trong bối cảnh cách mạng công nghiệp lần thứ tư” do sinh viên Ngô Quang Trường, lớp K05203, ngành Chính trị học làm chủ nhiệm đề tài.

Nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học của sinh viên ngành Chính trị học

09/02/2023
Chiều ngày 09 tháng 02 năm 2023, Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học “Tư tưởng chính trị của Aristotle trong tác phẩm "Chính trị luận" và sự vận dụng vào đời sống chính trị Việt Nam hiện nay” do sinh viên Trương Phạm Bảo Ngọc, lớp K05CTH, ngành Chính trị học làm chủ nhiệm đề tài.

Hội thảo "Đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa"

09/02/2023
Sáng ngày 09 tháng 02 năm 2023, Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Hội thảo “Đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa””. Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh là một trong các đơn vị được phân công tham gia công tác tổ chức Hội thảo.

Nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học của sinh viên ngành Quản lý nhà nước

07/02/2023
Chiều ngày 06 tháng 02 năm 2023, Khoa Nhà nước và pháp luật (Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh) tổ chức nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học “Giải pháp nâng cao hiệu quả việc học cùng lúc 2 hai trình đại học của sinh viên tại Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh” do sinh viên Phạm Hồng Sơn, lớp K4A1-QLNN ngành Quản lý nhà nước làm chủ nhiệm đề tài.

Học viện Cán bộ tổ chức Hội nghị Nghiên cứu khoa học năm 2023

06/02/2023
Thực hiện Kế hoạch số 44-KH/HVCB ngày 26 tháng 9 năm 2022 của Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh về thực hiện Chiến lược phát triển Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 (Chiến lược 3: Đẩy mạnh nghiên cứu khoa học và công bố quốc tế giai đoạn 2022 - 2025); Kế hoạch số 44-KH/HV ngày 26 tháng 12 năm 2022 của Học viện về tổ chức Hội nghị Nghiên cứu khoa học năm 2023, sáng ngày 06 tháng 02 năm 2023, Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức Hội nghị này nhằm tổng kết, đánh giá hoạt động nghiên cứu khoa học của Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh năm 2022; định hướng và đề ra các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động nghiên cứu khoa học tại Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh trong năm 2023; thảo luận những giải pháp để thúc đẩy công tác nghiên cứu khoa học trong thời gian tới.

Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh và Trường Chính trị - Hành chính Thủ đô Viêngchăn (Lào) tổ chức Hội thảo khoa học "Củng cố và xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh ở Thủ đô Viêngchăn và Thành phố Hồ Chí Minh"

16/12/2022
Sáng ngày 15 tháng 12 năm 2022, Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Trường Chính trị - Hành chính Thủ đô Viêngchăn (Lào) tổ chức Hội thảo “Củng cố và xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh ở thủ đô Viêngchăn và Thành phố Hồ Chí Minh”. Hội thảo diễn ra tại Trường Chính trị - Hành chính Thủ đô Viêngchăn (Lào).

Hội thảo "Đào tạo trình độ thạc sĩ Luật tại Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh"

29/11/2022
Trước yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, đứng trước những cơ hội và thách thức của cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0, việc đổi mới, phát triển chương trình giáo dục đại học và sau đại học là một yêu cầu tất yếu. Nhằm thu thập ý kiến đóng góp để xây dựng chương trình đào tạo thạc sĩ ngành Luật tại Học viện Cán bộ theo hướng đào tạo nguồn nhân lực có phẩm chất, đạo đức nghề nghiệp và trình độ năng lực chuyên môn nhằm đáp ứng yêu cầu xã hội, chiều ngày 28 tháng 11 năm 2022, Khoa Nhà nước và pháp luật, Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Hội thảo “Đào tạo trình độ thạc sĩ Luật tại Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh”.

Hội thảo Giải pháp thực hiện Kết luận số 21-KL/TW và Quy định số 37-QĐ/TW về xây dựng, chỉnh đốn Đảng hiện nay

08/11/2022
Sáng ngày 08 tháng 11 năm 2022, Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Quận ủy Phú Nhuận tổ chức Hội thảo “Giải pháp thực hiện Kết luận số 21-KL/TW và Quy định số 37-QĐ/TW về xây dựng, chỉnh đốn Đảng hiện nay”. Hội thảo được diễn ra tại Hội trường Ủy ban nhân dân quận Phú Nhuận.

Học viện Cán bộ Thành phố tham dự Hội thảo khoa học "Tích hợp nội dung bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong đào tạo trung cấp lý luận chính trị"

01/11/2022
Nhằm đẩy mạnh các hoạt động nghiên cứu khoa học, cung cấp luận cứ cho việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, sáng ngày 01 tháng 11 năm 2022, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Hội thảo khoa học “Tích hợp nội dung bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong đào tạo trung cấp lý luận chính trị” với mục đích làm rõ cơ sở lý luận, thực tiễn và các phương pháp, cách thức tích hợp nội dung Nghị quyết số 35-NQ/TW vào chương trình đào tạo học viên hệ trung cấp lý luận chính trị hiện nay.

Hội thảo khoa học "Tác phẩm Một số vấn đề lý luận và thực tiễn và chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và việc thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW"

27/10/2022
Sáng ngày 27 tháng 10 năm 2022, Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Đảng ủy Khối Dân - Chính - Đảng Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Hội thảo khoa học “Tác phẩm Một số vấn đề lý luận và thực tiễn và chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và việc thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW”. Hội thảo được diễn ra tại Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh.

Hội thảo khoa học "Chính sách thu hút chuyên gia, nhà khoa học và người có tài năng đặc biệt của Thành phố thời gian qua và định hướng trong thời gian tới"

11/10/2022
Chiều ngày 10 tháng 10 năm 2022, Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Sở Nội vụ Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Hội thảo khoa học “Chính sách thu hút chuyên gia, nhà khoa học và người có tài năng đặc biệt của Thành phố thời gian qua và định hướng trong thời gian tới”. Hội thảo diễn ra tại Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh.

Học viện Cán bộ tổ chức đánh giá, lựa chọn đề tài gửi tham gia Giải thưởng Sinh viên nghiên cứu khoa học - Euréka lần thứ 24 năm 2022

21/09/2022
Thực hiện Quyết định số 733-QĐ/HVCB ngày 13 tháng 9 năm 2022 của Giám đốc Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh về việc thành lập Hội đồng đánh giá, lựa chọn đề tài gửi tham gia Giải thưởng Sinh viên nghiên cứu khoa học - Euréka lần thứ 24 năm 2022 (sau đây gọi tắt là Giải thưởng), chiều ngày 19 tháng 9 năm 2022, Hội đồng đã tiến hành họp xét, đánh giá các đề tài nghiên cứu khoa học của sinh viên đăng ký tham gia Giải thưởng.

Học viện Cán bộ Thành phố tổ chức Hội đồng thẩm định tài liệu đào tạo, bồi dưỡng kiến thức, nghiệp vụ và kỹ năng cho cán bộ lãnh đạo các chức danh - đợt 4

07/09/2022
Thực hiện Kế hoạch số 08-KH/HVCB ngày 24 tháng 02 năm 2022 của Học viện Cán bộ Thành phố về triển khai biên soạn và xác lập bản quyền tài liệu đào tạo, bồi dưỡng kiến thức, nghiệp vụ và kỹ năng cho cán bộ lãnh đạo các chức danh, sáng ngày 06 tháng 9 năm 2022, Học viện Cán bộ tổ chức 03 Hội đồng thẩm định tài liệu đào tạo, bồi dưỡng kiến thức, nghiệp vụ và kỹ năng cho cán bộ lãnh đạo các chức danh (Hội đồng số 9, 10 và 11).

Học viện Cán bộ Thành phố tổ chức Hội đồng thẩm định tài liệu đào tạo, bồi dưỡng kiến thức, nghiệp vụ và kỹ năng cho cán bộ lãnh đạo các chức danh - đợt 3

31/08/2022
Thực hiện Kế hoạch số 08-KH/HVCB ngày 24 tháng 02 năm 2022 của Học viện Cán bộ Thành phố về triển khai biên soạn và xác lập bản quyền tài liệu đào tạo, bồi dưỡng kiến thức, nghiệp vụ và kỹ năng cho cán bộ lãnh đạo các chức danh, sáng ngày 31 tháng 8 năm 2022, Học viện Cán bộ tổ chức 02 Hội đồng thẩm định tài liệu đào tạo, bồi dưỡng kiến thức, nghiệp vụ và kỹ năng cho cán bộ lãnh đạo các chức danh (Hội đồng số 7 và 8).

Học viện Cán bộ Thành phố tổ chức Hội đồng thẩm định tài liệu đào tạo, bồi dưỡng kiến thức, nghiệp vụ và kỹ năng cho cán bộ lãnh đạo các chức danh - đợt 2

31/08/2022
Thực hiện Kế hoạch số 08-KH/HVCB ngày 24 tháng 02 năm 2022 của Học viện Cán bộ Thành phố về triển khai biên soạn và xác lập bản quyền tài liệu đào tạo, bồi dưỡng kiến thức, nghiệp vụ và kỹ năng cho cán bộ lãnh đạo các chức danh, chiều ngày 29 tháng 8 năm 2022, Học viện Cán bộ tổ chức 02 Hội đồng thẩm định tài liệu đào tạo, bồi dưỡng kiến thức, nghiệp vụ và kỹ năng cho cán bộ lãnh đạo các chức danh (Hội đồng số 5 và 6).

Học viện Cán bộ Thành phố tổ chức Hội đồng thẩm định tài liệu đào tạo, bồi dưỡng kiến thức, nghiệp vụ và kỹ năng cho cán bộ lãnh đạo các chức danh

18/08/2022
Thực hiện Kế hoạch số 08-KH/HVCB ngày 24 tháng 02 năm 2022 của Học viện Cán bộ Thành phố về triển khai biên soạn và xác lập bản quyền tài liệu đào tạo, bồi dưỡng kiến thức, nghiệp vụ và kỹ năng cho cán bộ lãnh đạo các chức danh, ngày 17 tháng 8 năm 2022, Học viện Cán bộ tổ chức 04 Hội đồng thẩm định tài liệu đào tạo, bồi dưỡng kiến thức, nghiệp vụ và kỹ năng cho cán bộ lãnh đạo các chức danh.