Thông báo thay đổi thời gian lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý thuộc đối tượng 3 năm 2021

Cập nhật ngày: 23/12/2021

Thông báo thay đổi thời gian lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý thuộc đối tượng 3 năm 2021

Bản in
Tập tin đính kèm