Thông báo mời thầu

Cập nhật ngày: 06/10/2020
- Tên gói thầu : Xây lắp khối hành chánh và nhà kỹ thuật...

Tên gói thầu : Xây lắp khối hành chánh và nhà kỹ thuật.

Tên dự án: Xây dựng mới Trường Cán bộ Thành phố (giai đoạn 2).

Nguồn vốn: Ngân sách thành phố Hồ Chí Minh.

Bên mời thầu: Trường Cán bộ thành phố Hồ Chí Minh.

Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước.

Thời gian bán Hồ sơ mời thầu: từ 8 giờ 00 phút, ngày 07 tháng 06 năm 2012 đến trước 14 giờ 00 phút, ngày 22 tháng 06 năm 2012 (trong giờ hành chính).

Địa điểm bán Hồ sơ mời thầu: Trường Cán bộ thành phố Hồ Chí Minh, số 129 Đinh Tiên Hoàng phường 3 quận Bình Thạnh thành phố Hồ Chí Minh;
Điện thoại : (08) 38430740.

Giá bán một bộ (01 bộ) Hồ sơ mời thầu: 1.000.000 VND (Một triệu đồng).

Địa chỉ nhận Hồ sơ dự thầu: Trường Cán bộ thành phố Hồ Chí Minh, số 129 Đinh Tiên Hoàng phường 3 quận Bình Thạnh thành phố Hồ Chí Minh.

Thời điểm đóng thầu: 14 giờ 00 phút (giờ Việt Nam), ngày 22 tháng 06 năm 2012.

Bản in
Các bài viết khác