Thông báo chiêu sinh lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên, ngạch chuyên viên chính, lãnh đạo quản lý cấp phòng năm 2021

Cập nhật ngày: 16/11/2021

Thông báo chiêu sinh lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên, ngạch chuyên viên chính, lãnh đạo, quản lý cấp phòng năm 2021

Bản in
Tập tin đính kèm
Các bài viết khác