Thông báo chiêu sinh các lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên, ngạch chuyên viên chính và lãnh đạo, quản lý cấp phòng đợt 2 năm 2022

Cập nhật ngày: 06/04/2022

Thông báo chiêu sinh các lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên, ngạch chuyên viên chính và lãnh đạo, quản lý cấp phòng đợt 2 năm 2022

Bản in
Tập tin đính kèm