Thông báo chiêu sinh các lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên, ngạch chuyên viên chính và lãnh đạo, quản lý cấp phòng đợt 1 năm 2022

Cập nhật ngày: 16/01/2022

Thông báo chiêu sinh các lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên, ngạch chuyên viên chính và lãnh đạo, quản lý cấp phòng đợt 1 năm 2022

Bản in
Tập tin đính kèm