Tạp chí Phát triển Nhân lực số 04 (57) 2018

Cập nhật ngày: 30/09/2020
Tạp chí Phát triển Nhân lực số 04 (57) 2018

TẠP CHÍ PHÁT TRIỂN NHÂN LỰC
-
 SỐ 04 (57) 2018 -

 

NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẢNG VÀ THỰC TIỄN CUỘC SỐNG 

 

TS. Phan Hải Hồ, ThS. Nguyễn Thị Lan Đan - Những khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn thực hiện nguyên tắc hiến định “Nhà nước quản lý xã hội bằng hiến pháp và pháp luật”

TS. Lê Thị Chiên, ThS. Chu Thị Thanh Tâm - Thanh niên học tập và làm theo Tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua ái quốc

 

VẤN ĐỀ KHỞI NGHIỆP 

 

PGS. TS. Trần Hoàng Ngân, TS. Phạm Quốc Việt, ThS. Đoàn Nguyễn Thùy Trang, ThS. Nguyễn Trần Yên Hạ - Đo lường thành công của doanh nghiệp khởi nghiệp

PGS. TS. Trần Hoàng Ngân, ThS. Lương Quốc Trọng Vinh, ThS. Hồ Thu Hoài, ThS. Nguyễn Trần Yên Hạ - Tìm hiểu hệ sinh thái khởi nghiệp

ThS. Đỗ Thị Ngọc Diễm, CN. Đào Nguyễn Yến Linh - Bài học kinh nghiệm châu Âu và Mỹ về chính sách hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp

ThS. Lý Ngọc Yến Nhi - Giáo dục hướng nghiệp tại Việt Nam - thực tiễn và đề xuất

 

NGHIÊN CỨU - TRAO ĐỔI

 

TS. Ngô Thị Như - Phát triển năng lực thông tin - một yêu cầu đối với phát triển nguồn nhân lực trong giai đoạn hiện nay

ThS. Lương Trung Trực - Sự cần thiết phải tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống cho sinh viên các trường đại học ngoài công lập

ThS. Lương Tuấn Long - Phát triển kinh tế biển ở Kiên Giang trước bối cảnh hội nhập kinh tế khu vực và quốc tế

Bản in