Tạp chí Phát triển Nhân lực số 02 (67) 2020

Cập nhật ngày: 30/09/2020
Tạp chí Phát triển Nhân lực số 02 (67) 2020
TẠP CHÍ PHÁT TRIỂN NHÂN LỰC
- SỐ 02 (67) 2020 –
 
 
NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẢNG VÀ THỰC TIỄN CUỘC SỐNG
 
TS. Vũ Trung Kiên - Những giá trị bền vững từ Tuyên ngôn của đảng cộng sản 
 
PGS.TS. Trương Thị Hiền - Thực trạng và giải pháp nguồn lao động nữ tại Việt Nam trong hội nhập quốc tế
 
PGS.TS. Đinh Phương Duy - Nâng cao ý thức để hình thành hành vi giao thông văn minh
 
TS. Nguyễn Văn Nhứt - Đánh giá tác động của mô hình thí điểm “không tổ chức Hội đồng nhân dân ở huyện, quận, phường” trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2009 – 2015
 
TS. Trần Tuấn Duy, ThS. Phan Trần Mai Phương - Giải pháp tăng cường bảo vệ không gian mạng theo quan điểm của Đảng và pháp luật của Nhà nước 
 
 
NGHIÊN CỨU – TRAO ĐỔI
 
ThS. Nguyễn Trọng Tiến - Nhận diện và quét sạch chủ nghĩa cá nhân trong đội ngũ cán bộ, đảng viên theo tư tưởng Hồ Chí Minh
 
TS. Lê Thị Trúc Anh - Góp bàn về cuộc chiến chống tin giả (fake news) trên mạng xã hội - nhìn từ đại dịch Covid-19 
 
ThS. Thạch Kim Hiếu, TS. Nguyễn Văn Đạo - Hiệu quả từ các chương trình quy hoạch, đào tạo cán bộ lãnh đạo trẻ ở Thành phố Hồ Chí Minh
 
Nguyễn Ngọc Điền - Xác định dấu hiệu “người nào lợi dụng chức vụ, quyền hạn” của tội nhận hối lộ quy định trong Bộ luật Hình sự Việt Nam - thực tiễn và kiến nghị
 
Phạm Ngọc Hòa, TS. Trương Quang Khải - Chất lượng cuộc sống của công nhân tại các khu công nghiệp ở Việt Nam hiện nay
 
ThS. Huỳnh Vạng Phước - Những yếu tố tiến bộ của người lao động góp phần phát triển lực lượng sản xuất hiện đại ở Việt Nam hiện nay
 
Bản in