Tạp chí Phát triển Nhân lực số 02 (61) 2019

Cập nhật ngày: 30/09/2020
Tạp chí Phát triển Nhân lực số 02 (61) 2019

TẠP CHÍ PHÁT TRIỂN NHÂN LỰC
- SỐ 02 (61) 2019 -

 

NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẢNG VÀ THỰC TIỄN CUỘC SỐNG 

 

TS. Trương Quang Khải, Phạm Ngọc Hòa - Giá trị thời đại của bản Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng hiện nay

TS. Lê Thị Chiên, ThS. Hà Thị Bích Thủy - Phát huy vai trò tiên phong của thanh niên theo tư tưởng "nêu gương" của Chủ tịch Hồ Chí Minh

ThS. Vũ Trung Kiên, ThS. Nguyễn Vân Đảng - Đại thắng mùa Xuân năm 1975: Thắng lợi từ sức mạnh tổng hợp của dân tộc

 

NGHIÊN CỨU - TRAO ĐỔI 

 

PGS.TS Phan An - Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Thành phố Hồ Chí Minh

TS. Nguyễn Huy Phòng - Thách thức trong xây dựng Văn hóa công vụ ở nước ta hiện nay

TS. Lê Thị Trúc Anh - Việt Nam và Lào xây dựng đội ngũ cán bộ công chức chất lượng cao trong bối cảnh cách mạng 4.0 - cơ hội, thách thức và một số bài học kinh nghiệm

ThS. Nguyễn Hồ Phương Nhật, ThS. Hoàng Thị Quỳnh Trang - Vận dụng phương pháp KPIs vào đánh giá công chức Việt Nam

TS. Nguyễn Thị Thu Hà - Giải pháp để tạo động lực làm việc cho giảng viên khối các trường cao đẳng và đại học

ThS. Phan Trần Điền, ThS. Đỗ Thanh Giang - Giải pháp an toàn thông tin cho doanh nghiệp Việt Nam hiện nay

Bản in