Tạp chí phát triển nhân lực số 01 (54) 2018

Cập nhật ngày: 30/09/2020
Tạp chí phát triển nhân lực số 01 (54) 2018

TẠP CHÍ PHÁT TRIỂN NHÂN LỰC
- SỐ 01 (54) 2018 -

 

NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẢNG VÀ THỰC TIỄN CUỘC SỐNG 

 

Hoàng Chí Bảo - Giáo dục và thực hành đạo đức Cách mạng - vấn đề cốt yếu trong xây dựng Đảng hiện nay

Vũ Anh Tuấn - Xây dựng và phát triển thể chế kinh tế thị trường định hướng Xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam trong thời kỳ đổi mới

Võ Đào Hà - 70 năm tác phẩm “Sửa đổi lối làm việc” và việc vận dụng trong công tác xây dựng Đảng hiện nay theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII)

Nguyễn Anh Vũ, Nguyễn Trần Như Khuê - Tư tưởng lập hiến của Hồ Chí Minh qua bản Hiến pháp năm 1946

 

NGHIÊN CỨU VÀ TRAO ĐỔI 

 

Nguyễn Thành Nam - Giáo dục đạo đức cách mạng cho cán bộ - công chức Thành phố Hồ Chí Minh theo tinh thần tác phẩm “Đường Kách mệnh” của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Nguyễn Hoàng Trí - Ủy ban quốc gia Chương trình Con người và Sinh quyển Việt Nam (MAB VN), các khu sinh quyển thế giới của Việt Nam trong bối cảnh hội nhập quốc tế

Lưu Thị Kim Hoa - Quan điểm của Đảng cộng sản Việt Nam và Đảng nhân dân cách mạng Lào về văn hóa và phát triển văn hóa

Nguyễn Vân Nhứt, Nguyễn Thanh Hồng - Nâng cao chất lượng hoạt động đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức tại Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh trong bối cảnh hội nhập quốc tế

Lê Thị Linh Trang - Cảm nhận hạnh phúc trong công việc của người lao động tại Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh

Mai Thị Kim Oanh - Phát triển nguồn nhân lực tại Thành phố Hồ Chí Minh nhằm thích ứng với việc xây dựng thành phố thông minh

Kiều Anh Vũ - Phát triển doanh nghiệp nông nghiệp - giải pháp cho nền nông nghiệp đô thị hiện đại tại TP. Hồ Chí Minh

Bản in