Tạp chí Khoa học Phát triển nhân lực số 06 (06) 2021

Cập nhật ngày: 10/02/2022

TẠP CHÍ KHOA HỌC PHÁT TRIỂN NHÂN LỰC

- SỐ 06 (06) 2021 -

TRIẾT HỌC - CHÍNH TRỊ HỌC - XÃ HỘI HỌC

GS.TS. Hoàng Chí Bảo - Xác lập mối quan hệ biện chứng giữa Tài và Đức - 5

TÓM TẮT

Tài và Đức là những yếu tố chủ đạo, then chốt trong cấu trúc nhân cách của một con người trưởng thành. Giữa hai yếu tố này xác lập một mối quan hệ biện chứng, tác động qua lại, chi phối và chế ước lẫn nhau trong mỗi cá thể. Bài viết nghiên cứu về mối quan hệ giữa Tài và Đức trong nhân cách con người, nhất là nhân cách của cán bộ đảng viên.

Từ khóa: Tài và Đức, nhân cách con người, nhân cách cán bộ đảng viên.

ABSTRACT

Capability and Morality are the key factors in the personality structure of an adult. A dialectical relationship is established between these two factors, interacting, influencing and curbing each other in each individual adult. The article studies the relationship between Capability and Morality in human personality, especially in the personality of cadres and pary members.

Key words: Capability, Morality, human personality, personality of cadres and party members.

TS. Lê Thị Hồng Hà - Bảo đảm hài hòa về lợi ích là động lực chủ yếu cho sự phát triển - tư tưởng chủ đạo trong Văn kiện Đại hội XIII của Đảng - 15

TÓM TẮT

Lợi ích và vai trò của lợi ích trong xã hội là vấn đề luôn được con người ở mọi thời đại quan tâm. Đảng ta khẳng định, sự nghiệp cách mạng là sự nghiệp của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân. Trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, Đảng ta xác định động lực chủ yếu của sự phát triển đất nước là bảo đảm thống nhất giữa lợi ích cá nhân, tập thể và xã hội - tư tưởng này được xem là chủ đạo trong Văn kiện Đại hội XIII. Bài viết đề cập tới hệ thống các quan điểm chỉ đạo của Đảng trong Văn kiện Đại hội XIII nhằm đảm bảo hài hòa lợi ích giữa các chủ thể, tạo nên sức mạnh tổng hợp sớm hiện thực hóa “khát vọng hùng cường” của dân tộc, đưa Việt Nam trở thành quốc gia giàu mạnh, phồn vinh, hòa bình, hạnh phúc.

Từ khóa: lợi ích, vai trò của lợi ích, hài hòa lợi ích, Văn kiện Đại hội XIII.

ABSTRACT

Interests and the role of interests in the society are issues that are always concerned at all times. Our Party affirms that the revolutionary cause is the cause of the people, by the people, and for the people. During the transitional period to socialism, our Party has always stated that the main driving force of the country’s development is to ensure the legitimate interests among individuals, groups and the whole society. This viewpoint is mentioned as the mainstream in the Document of the 13th National Party Congress. The article revolves around the system of guiding viewpoints of the Party in the Document of the 13th National Party Congress so as to ensure the harmony of interests among the subjects, creating a synergy to soon realize the people’s aspiration of “powerful” and to make Vietnam a strong, prosperous, peaceful and happy country.

Key words: interests, role of interests, harmony of interests, document of the 13th National Party Congress.

TS. Trần Tuấn Duy, ThS. Nguyễn Thị Lan Đan - Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức trong hệ thống chính trị cấp xã và những gợi mở đối với Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh trong giai đoạn tiếp theo - 23

TÓM TẮT

Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức - hoạt động quan trọng, thường xuyên trong công tác cán bộ, đã và đang đặt ra những yêu cầu ngày càng cao cho hoạt động đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức trong hệ thống chính trị nói chung và đặc biệt là đào tạo cán bộ, công chức cấp xã. Bài viết bước đầu phân tích một số vấn đề về tầm quan trọng của việc đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức cấp xã và đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức cấp xã tại Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng và Thành phố Hồ Chí Minh nói chung trong thời gian tới.

Từ khóa: đào tạo, bồi dưỡng; cán bộ, công chức cấp xã.

ABSTRACT

Training cadres and civil servants is an important and regular activity in cadre work, which has been placing increasing demands on training activities for cadres and civil servants in the political system in general and in the commune-level system in particular. The article initially analyzes a number of issues of the importance of training commune-level cadres and civil servants and proposes some solutions to improving the effectiveness of cadre training activities for commune-level civil servants at Ho Chi Minh City Cadre Academy in particular and Ho Chi Minh City in general in the coming years.

Key words: training, cadres, civil servants, commune-level.

ThS. Đỗ Thanh Hải - Quan điểm Đại hội XIII của Đảng về vai trò và động lực phát huy nhân tố con người - 32

TÓM TẮT

Bài viết tập trung làm rõ quan điểm Đại hội XIII của Đảng về vai trò nhân tố con người là trung tâm, chủ thể, nguồn lực quan trọng nhất và mục tiêu của sự phát triển. Từ đó, bài viết đề cập đến quan điểm của Đảng về động lực phát huy nhân tố con người trên 3 khía cạnh: giải quyết tốt các quan hệ lợi ích; đẩy mạnh giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ gắn với đổi mới sáng tạo; phát huy dân chủ và các động lực tinh thần của dân tộc. Đồng thời, từ thực tiễn đổi mới với những thành tựu phát triển, bài viết khẳng định, chứng minh tính đúng đắn quan điểm của Đảng ta về vai trò và động lực phát huy nhân tố con người trong Văn kiện Đại hội XIII.

Từ khoá: Nhân tố con người, chủ thể, nguồn lực, mục tiêu, Đại hội XIII.

ABSTRACT

The article focuses on clarifying the viewpoints of the 13th National Party Congress on the role of the human factors as the focal point, key subject, resource and goal of development. On this basis, the article mentions the Party’s viewpoints on the motivation for promoting the human factors in three perspectives: successful settlement of interest relations; acceleration of education and training, science and technology associated with innovation; promotion of democracy and the spiritual dynamics of the people. Simultaneously, from the practice of innovation and developmental achievements, the article restates and proves the correctness of our Party’s viewpoints on the role of and motivation for promoting the human factors in the Document of the 13th National Party Congress.

Key words: human factors, subject, resource, goals, the 13th National Party Congress.

ThS. Nguyễn Thanh Thuyên, ThS. Bùi Viết Trung - Xử lý tình huống trong hoạt động lãnh đạo, quản lý ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Bình Phước giai đoạn hiện nay - 42

TÓM TẮT

Bình Phước là một tỉnh biên giới, miền núi, có đông đồng bào dân tộc thiểu số, tiềm ẩn nhiều vấn đề có tính phức tạp trong hoạt động lãnh đạo, quản lý, nhất là ở cơ sở. Xử lý tốt tình huống sẽ góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả, hiệu lực của hệ thống chính trị, thúc đẩy quá trình phát triển kinh tế, xã hội, xây dựng, củng cố quốc phòng ở địa phương. Bài viết khái quát những tình huống thường gặp trong hoạt động lãnh đạo, quản lý của đội ngũ cán bộ cơ sở tỉnh Bình Phước, dự báo xu hướng nảy sinh các tình huống trên thực tiễn, qua đó đề xuất một số giải pháp nâng cao hiệu quả công tác xử lý tình huống tại cơ sở hiện nay.

Từ khóa: xử lý tình huống, lãnh đạo, quản lý, Bình Phước.

ABSTRACT

Binh Phuoc is a mountainous border province with a large number of ethnic minorities, and many potential complications in leadership and management activities, especially at the grassroots level. Successful handling of the situations will contribute to improving the quality, efficiency and effectiveness of the political system, promoting the process of socioeconomic development, building and consolidating national defense in the locality. The article summarizes common situations in leadership and management activities in Binh Phuoc province, forecasts the probability of situations in practice; thereby, proposing some solutions to improving the efficiency of situation-handling today.

Key words: situation-solving, leadership, management, Binh Phuoc province.

ThS. Lê Thị Xuân Sang, Trần Thị Minh Tú, Nguyễn Ngọc Thiên Kim, Nguyễn Yến Nhi, Nguyễn Thanh Xuân - Bàn về thực trạng giáo dục tư duy phản biện cho sinh viên tại Thành phố Hồ Chí Minh - 51

TÓM TẮT

Phát triển năng lực tư duy phản biện là một quá trình phức tạp, cần được liên tục trau dồi ngay trong quá trình học đại học của sinh viên. Bài viết nghiên cứu về những tồn tại hạn chế về năng lực của sinh viên các trường đại học ở Thành phố Hồ Chí Minh với những mục tiêu, khát vọng mong muốn đạt được của sinh viên trong giáo dục tư duy phản biện và một số phương pháp rèn luyện năng lực tư duy phản biện cho sinh viên đại học tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Từ khóa: năng lực tư duy phản biện; giáo dục tư duy phản biện; phương pháp rèn luyện năng lực tư duy phản biện cho sinh viên.

ABSTRACT

Developing critical thinking ability is a complex process that needs to be continuously cultivated over a university student’s academic years. The article researches on the limitations of students’ capacity at universities in Ho Chi Minh City with the goals, aspirations they desire to achieve in critical thinking education and proposes some methods of practicing critical thinking ability for university students in Ho Chi Minh City.

Key words: critical thinking ability; critical thinking education; methods of practicing critical thinking ability for students.

KINH TẾ HỌC - QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC

TS. Nguyễn Văn Tuân - Hoàn thiện cơ chế, chính sách thu hút, tuyển chọn và trọng dụng trí thức trẻ có năng lực làm việc trong môi trường quốc tế - 64

TÓM TẮT

Những năm qua, nhằm xây dựng đất nước trở nên hùng cường, giàu mạnh, Đảng và Nhà nước đã thường xuyên quan tâm đến việc thu hút trí thức trẻ có năng lực làm việc quốc tế. Tuy nhiên, công tác thu hút và trọng dụng đội ngũ trí thức chưa đạt hiệu quả cao vì cơ chế, chính sách về việc thu hút, trọng dụng trí thức trẻ có năng lực làm việc quốc tế còn một số thiếu sót, hạn chế. Bài viết tập trung làm rõ thực trạng nguyên nhân và đề xuất một số giải pháp để góp phần đẩy mạnh việc bổ sung, chỉnh sửa, hoàn thiện cơ chế, chính sách thu hút, trọng dụng trí thức trẻ làm việc trong môi trường quốc tế của Đảng và Nhà nước ta hiện nay.

Từ khóa: Trí thức trẻ, năng lực làm việc trong môi trường quốc tế.

ABSTRACT

In recent years, with a strong determination of building a powerful, prosperous country, our Party and State have paid special attention to attracting young intelligentsia with capability to work in an international environment. However, the work of attracting and using intelligentsia has not been effective as expected, for several relevant mechanisms and policies are still limited. The article focuses on clarifying the real situation of causes and on proposing some solutions to promoting the amendment and modifications with a view to perfecting our Party’s and State’s mechanisms and policies to attract and use young intelligentsia working in the international environment at the present time.

Key words: young intelligentsia, capability to work in an international environment.

KHOA HỌC GIÁO DỤC

Trịnh Yến Vy, Phạm Ngọc Vân Anh, Phan Thị Huế Anh - Quan niệm về khởi nghiệp của sinh viên Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay - 77

TÓM TẮT

Nghiên cứu này nhóm tác giả hướng tới làm rõ quan niệm về khởi nghiệp của sinh viên Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh trong bối cảnh hiện nay. Vấn đề khởi nghiệp của sinh viên đang được các trường đại học quan tâm nhưng sinh viên vẫn chưa thật sự hiểu bản chất của vấn đề. Bài viết quan tâm đến các vấn đề cụ thể như quan niệm của sinh viên về khởi nghiệp và để khởi nghiệp sinh viên cần chuẩn bị điều gì, quan niệm về mục đích khởi nghiệp của sinh viên hiện nay như thế nào, nhận thức về vai trò khởi nghiệp của sinh viên, cách thức khởi nghiệp ra sao.

Từ khóa: Quan niệm, khởi nghiệp, sinh viên, Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh.

ABSTRACT

In this study, the authors aim to clarify the concept of entrepreneurship among students of Ho Chi Minh City Cadre Academy in the present-day context. The issue of starting business by students has received much concern from by university students; however, most of them do not understand the nature of this matter. The article revolves around specific issues such as students’ concepts of entrepreneurship and the preparation for starting a business; students’ concepts of entrepreneurship goals, students’ awareness of entrepreneurship roles, and ways of starting a business.

Key words: concepts, entrepreneurship, students, HCMC Cadre Academy.

Thể lệ viết và gửi bài Tạp chí Khoa học Phát triển nhân lực

Bản in