Tạp chí Khoa học Phát triển nhân lực số 05 (05) 2021

Cập nhật ngày: 11/11/2021

TẠP CHÍ KHOA HỌC PHÁT TRIỂN NHÂN LỰC

- SỐ 05 (05) 2021 -

NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẢNG VÀ THỰC TIỄN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

GS.TS. Hoàng Chí Bảo - Khát vọng Việt Nam - khát vọng phát triển bền vững và hiện đại hóa đất nước - 5

TÓM TẮT

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII (nhiệm kỳ 2021-2026) của Đảng Cộng sản Việt Nam đã diễn ra và thành công tốt đẹp. Một trong những điểm mới, nổi bật và bao trùm các Văn kiện Đại hội lần thứ XIII (sau đây gọi tắt là Đại hội XIII) của Đảng là nhấn mạnh khát vọng Việt Nam, khát vọng phát triển bền vững và hiện đại hóa đất nước. Bài viết phân tích cội nguồn của khát vọng Việt Nam và làm rõ nội hàm những điểm mới quan trọng ấy.

Từ khóa: khát vọng Việt Nam, khát vọng phát triển bền vững, hiện đại hóa đất nước.

ABSTRACT

The 13th National Party Congress (Term 2021-2026) of the Communist Party of Vietnam took place successfully. One of the new, outstanding and overarching points of the Documents of the 13th National Party Congress (hereinafter referred to as the 13th Congress) is to emphasize the Vietnamese aspirations for sustainable development and the modernization of the country. The article analyzes the roots of Vietnam’s aspirations and clarifies the connotations of these important new points.

Key words: Vietnam’s aspirations, aspiration for sustainable development and modernization.

.

TS. Nguyễn Văn Thắng - Phương pháp tập hợp lực lượng xây dựng và bảo vệ chế độ mới của Hồ Chí Minh - giá trị thực tiễn - 13

TÓM TẮT

Kể từ khi Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn độc lập khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa, chế độ mới ở Việt Nam được thiết lập - đó là chế độ xã hội chủ nghĩa, chưa có tiền lệ trong lịch sử Việt Nam. Để vượt qua mọi khó khăn, thách thức, chiến thắng thù trong giặc ngoài, thực hiện mục tiêu và các nhiệm vụ chiến lược của cách mạng, Chủ tịch Hồ Chí Minh chủ trương đại đoàn kết toàn dân tộc, tập hợp mọi lực lượng, không phân biệt dân tộc, tôn giáo, giai cấp, tầng lớp, giới tính, già trẻ, vùng miền… trên cơ sở mẫu số chung “tán thành hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ”. Mỗi đối tượng, mỗi giai đoạn cách mạng có một phương thức tập hợp phù hợp. Bài viết phân tích ý nghĩa thực tiễn của phương pháp tập hợp lực lượng của Hồ Chí Minh trong xây dựng và bảo vệ chế độ mới - một tài sản tinh thần vô giá để vận dụng vào công cuộc đổi mới do Đảng khởi xướng và lãnh đạo hiện nay.

Từ khóa: phương pháp tập hợp lực lượng; chế độ mới.

ABSTRACT

Since President Ho Chi Minh announced the Declaration of Independence, giving birth to the Democratic Republic of Vietnam, an unprecedented regime which was established the first time in Vietnam, i.e. a socialist regime. In order to overcome all difficulties and challenges, defeat enemies from inside and outside, and realize the goals and strategic tasks of the revolution, President Ho Chi Minh advocated great national unity, gathering all forces, regardless of ethnicity, religion, scocial class, gender, age, or geographical region on the basis of a common denominator “peace, unity, independence and democracy”. There have been varied methods for each object, each stage of revolution. The article analyzes the practical significance of Ho Chi Minh’s method of gathering forces in building and protecting the new regime - an invaluable spiritual asset to apply to the renovation work initiated and led by the Party.

Key words: methods, gather forces, new regime.

.

ThS. Nguyễn Hữu Hoàng, TS. Trần Văn Huấn - Phản bác một số quan điểm sai trái, thù địch và chống phá về nền tảng tư tưởng của Đảng và những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử sau 35 năm đổi mới của Việt Nam - 20

TÓM TẮT

Sau 35 thực hiện công cuộc đổi mới, sự nghiệp cách mạng của Việt Nam do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo đã đạt được nhiều thành tựu to lớn, toàn diện, có ý nghĩa quan trọng. Tuy nhiên, các thế lực thù địch, phản động trong và ngoài nước vẫn không ngừng chống phá, xuyên tạc, bóp méo nhiều sự thật về cách mạng nước ta với nhiều quan điểm, luận điệu, chiêu thức ngày càng tinh vi, xảo huyệt. Trong bối cảnh cả hệ thống chính trị đang tập trung triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, phòng chống tác động nặng nề từ làn sóng thứ tư của đại dịch COVID-19, công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng càng có ý nghĩa hơn bao giờ hết. Bài viết tập trung cung cấp luận cứ để phản bác lại một số lập luận sai trái, chống phá trên hai nhóm vấn đề chính: (1) Nền tảng tư tưởng của Đảng và (2) Thành tựu to lớn của công cuộc Đổi mới ở nước ta.

Từ khóa: Đảng Cộng sản Việt Nam, đổi mới, 35 năm, nền tảng tư tưởng, thế lực thù địch.

ABSTRACT

After 35 years of implementing “Doi Moi” Policy, the revolutionary cause of Vietnam led by the Communist Party of Vietnam has had many great, comprehensive and significant achievements. However, hostile and reactionary forces at home and abroad still constantly oppose, and distort many facts about our country’s revolution with more and more cunning views, arguments and tricks. In the context that the whole political system is focusing on implementing the Resolution of the 13th National Party Congress, and on preventing the heavy impact from the fourth wave of the COVID-19 pandemic, the protection of the Party ideology is more meaningful than ever. The article provides arguments to refute a number of wrong and opposing arguments on two main groups of issues: (1) The ideological foundation of the Party and (2) The great achievements of the Doi Moi Policy in the country.

Key words: The Communist Party of Vietnam, 35 years, ideological foundation, hostile and reactionary forces.

.

ThS. Thạch Kim Hiếu - Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh góp phần xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh - 36

TÓM TẮT

Xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh ở Thành phố Hồ Chí Minh là một chủ trương có ý nghĩa đặc biệt quan trọng với phạm vi rộng lớn, gồm nhiều nội dung khác nhau. Đó không chỉ là việc bảo tồn cũng như xây dựng, sáng tạo các công trình văn hóa, các tác phẩm văn học, nghệ thuật liên quan đến cuộc đời, sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh mà quan trọng hơn cả còn là việc làm sao để các giá trị tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thật sự thấm sâu vào đời sống văn hóa của mỗi người dân, trở thành nguồn sức mạnh đặc thù của con người Thành phố. Bài viết này đề cập đến việc xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh từ góc độ đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh hiện nay.

Từ khóa: không gian văn hóa Hồ Chí Minh; tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh; nêu gương.

ABSTRACT

Building a Ho Chi Minh cultural space in Ho Chi Minh City is a policy of far-reaching significance with diverse contents. It is not only the preservation, construction and creation of cultural works, literary and artistic works related to the life and career of President Ho Chi Minh but also about how to make Ho Chi Minh’s ideological, moral and style values be engraved in the cultural life of each citizen, becoming a unique source of strength of the city inhabitants. This article refers to the building of Ho Chi Minh cultural space from the perspective of promoting studying and following Ho Chi Minh Thought, morality and style today.

Key words: Ho Chi Minh cultural space, thought, Ho Chi Minh’s morality and style, set an example.

.

TRIẾT - CHÍNH TRỊ HỌC

PGS.TS. Trần Mai Ước - Những vấn đề lý luận và thực tiễn liên quan đến xây dựng và phát triển con người Việt Nam - 42

TÓM TẮT

Phát triển con người là một trong những mục tiêu quan trọng nhất của sự phát triển. Dưới những tác động của điều kiện kinh tế - xã hội và nhu cầu của thực tiễn, vấn đề phát triển con người ngày càng được nhận thức đầy đủ, toàn diện và sâu sắc hơn trong giai đoạn hiện nay. Bài viết phân tích và làm rõ những vấn đề cơ bản có liên quan đến việc xây dựng và phát triển con người ở Việt Nam hiện nay.

Từ khóa: con người; phát triển con người; giải phóng con người; thực tiễn.

ABSTRACT

Human development is one of the most crucial goals of development. Under the impact of socio-economic conditions and the needs of the reality, the question of human development is becoming felt more and more comprehensively and deeply in the current period. The article analyzes and clarifies of the basic issues related to the huamn construction and development of humans in Vietnam today.

Keywords: human; human development; human liberation; reality.

.

TS. Nguyễn Thị Toàn Thắng - Quan điểm “lao động bị tha hóa” của Các Mác trong nền kinh tế dưới sự tác động của Cách mạng công nghiệp 4.0 - 52

TÓM TẮT

Theo quan điểm của Các Mác (Karl Heinrich Marx, 1818 - 1883), lao động là yếu tố quan trọng giúp cho con người vượt lên trên các loài động vật khác trong quá trình phát triển. Tuy nhiên, từ khi xã hội có giai cấp, đặc biệt là trong xã hội mà chủ nghĩa tư bản lên ngôi giữ quyền sở hữu tư nhân đối với tư liệu sản xuất, những giá trị tốt đẹp của lao động đã bị tha hóa. Lao động đã bị lợi dụng, không còn là yếu tố tạo nên sự phát triển bền vững của con người. Ngày nay, trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0, lao động bị tha hóa sẽ tác động như thế nào đối với quá trình đấu tranh giải phóng giai cấp của giai cấp công nhân? Đây là nội dung trọng tâm của bài viết này.

Từ khóa: lao động, lao động bị tha hóa, công nghệ 4.0, giải phóng lao động.

ABSTRACT

From Marx’s point of view, labor is an important factor that helps people to move beyond other animals in the process of development. However, since the class society, especially in the society where capitalism ascended to hold private ownership of the means of production, the good values of labor have been corrupted. Labor has been taken advantage of and is no longer a factor creating sustainable human development. In the economy under the impact of the industrial revolution 4.0, how will corrupted labor affect the struggle for the liberation by the working class? This is the core content in this article.

Keywords: labor, corrupted labor, Industrial Revolution 4.0, labor emancipation.

.

VĂN HÓA - XÃ HỘI HỌC

TS. Huỳnh Văn Sinh - Chặng đường 10 năm xây dựng nông thôn mới tại Thành phố Hồ Chí Minh qua ý kiến đánh giá của người dân - định hướng trong thời gian tới - 62

TÓM TẮT

Chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh trong 10 năm qua theo hướng nông nghiệp đô thị, hiện đại, có năng suất chất lượng, hiệu quả và khả năng cạnh tranh cao, qua đó khẳng định vai trò chủ thể của người nông dân trong xây dựng nông thôn mới luôn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo của Đảng bộ, Chính quyền Thành phố. Từ ý kiến đánh giá của người dân và qua thực tiễn cho thấy, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân nâng cao theo hướng bền vững, rút ngắn khoảng cách về thu nhập, mức sống giữa nội thành và ngoại thành, tạo nền tảng chính trị, kinh tế, xã hội vững chắc trên địa bàn Thành phố.

Từ khóa: nông dân, nông thôn mới, Thành phố Hồ Chí Minh.

ABSTRACT

The new rural development programme in the City in the past 10 years in the direction of urban, modern agriculture with high efficiency and competitiveness, thereby affirming the role of the subjects in the programme has always received the great attention and direction of the City Party Committee and Administration. From the local people’s opinions and through reality, it is pointed that the people’s material and spiritual life has been improved sustainably, shortening the gap in income and living standards between the inner city and the suburbs, creating a solid political, economic and social foundation in the City.

Key words: farmers, new rural areas, Ho Chi Minh City.

.

ThS. Đỗ Thị Liên - Hoạt động công tác xã hội với người khuyết tật ở một số quốc gia Châu Á và Việt Nam - 73

TÓM TẮT

Bài viết tập trung tìm hiểu hoạt động công tác xã hội đối với người khuyết tật ở một số quốc gia Châu Á - những nơi có nền công tác xã hội phát triển trước nhưng bối cảnh xã hội gần giống Việt Nam. Qua đó, đưa ra một số đề xuất giúp thúc đẩy việc tham gia của người khuyết tật vào mọi mặt của đời sống xã hội cũng như hoàn thiện, nâng cao chất lượng dịch vụ công tác xã hội nhằm đáp ứng nhu cầu của nhóm người khuyết tật. Bằng phương pháp phân tích và tổng hợp tài liệu, phương pháp quan sát thực tế thông qua những đợt hướng dẫn sinh viên thực hành, thực tập, tác giả có những luận bàn xoay quanh hoạt động công tác xã hội với người khuyết tật ở Việt Nam hiện nay.

Từ khóa: người khuyết tật, nhân viên công tác xã hội.

ABSTRACT

The article focuses on exploring social work activities for the disabled people in some Asian countries whose social work has developed ahead of Vietnam’s but whose social contexts are similar to Vietnam’s, thereby putting forward some suggestions to help promote the disabled people’s participation in all aspects of social life as well as improving the quality of social work services to meet their needs. By employing the methods of analyzing and synthesizing documents, and keeping close observations of fieldtrip sessions for students, the author has discussions revolving around social work activities with the disabled people in Vietnam today.

Key words: the disabled people, social workers.

.

KHOA HỌC GIÁO DỤC

TS. Hà Thị Thùy Dương - Vận dụng những điểm mới trong Văn kiện Đại hội XIII vào giảng dạy môn Chủ nghĩa xã hội khoa học - 81

TÓM TẮT

Giáo dục lý luận chính trị là một nhiệm vụ quan trọng trong công tác tư tưởng, lý luận của Đảng. Môn Chủ nghĩa xã hội khoa học - một trong ba bộ phận cấu thành của chủ nghĩa Mác - Lê nin, là một trong những môn học căn cốt trong chương trình giáo dục lý luận chính trị. Do đó, các môn lý luận chính trị, trong đó có môn Chủ nghĩa xã hội khoa học cần thường xuyên cập nhật những nội dung mới trong quan điểm, đường lối của Đảng. Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng có nhiều điểm mới cần lưu ý vận dụng vào quá trình giảng dạy môn Chủ nghĩa xã hội khoa học, chương trình Cao cấp lý luận chính trị.

Từ khóa: giáo dục lý luận chính trị, phương pháp giảng dạy môn Chủ nghĩa xã hội khoa học.

ABSTRACT

Education of political reasoning is an important task in the ideological work of the Party. Scientific socialism - one of the three constituent parts of Marxism - Leninism, is one of the core subjects in the political reasoning curriculum. Therefore, political reasoning subjects, including Scientific Socialism, constantly need updating with new contents on the Party’s viewpoints and guidelines. The Document of the 13th National Congress of the Party has many new points that need to be noted and applied to the teaching process of scientific socialism and to the advanced program of Political Reasoning.

Key words: education of political reasoning, teaching methodology of Scientific Socialism.

.

Thể lệ viết và gửi bài Tạp chí Khoa học Phát triển nhân lực

Bản in