Tạp chí Khoa học Phát triển nhân lực số 03(09)2022 (phần 2)

Cập nhật ngày: 16/01/2023

TẠP CHÍ KHOA HỌC PHÁT TRIỂN NHÂN LỰC

- SỐ 03(09)2022 (PHẦN 2) -

TS. Trương Minh Huy Vũ - Định hình không gian phát triển cho đô thị thông minh sinh thái Nhà Bè - Quận 7 - 44

Tóm tắt

Hơn 300 năm trước, Nhà Bè là nơi định đoạt cuộc khai phá, mở cõi trời Nam, 300 năm sau, Nhà Bè mang theo nhiệm vụ mở ra hành lang phát triển cho Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) xuôi theo dòng sông, hướng ra biển. Tuy nhiên, dù có tốc độ phát triển nhanh và có lợi thế về quỹ đất, khu công nghiệp, bến cảng... nhưng sự phát triển của Nhà Bè lại bị hạn chế bởi nguồn vốn và chính sách đầu tư; kết cấu hạ tầng giao thông chưa hoàn thiện, chất lượng nguồn nhân lực kémvà chưa thu hút được nhà đầu tư. Vì vậy, để có thể phát triển đúng tiềm năng, thì Nhà Bè cần định hình lại không gian phát triển kinh tế - xã hội trong mối quan hệ mật thiết với Quận 7, dựa trên việc xem xét (i) nền tảng chia sẻ văn hóa, lịch sử từ quá khứ; (ii) sự bổ sung lẫn nhau về quỹ đất, và (iii) xây dựng cụm ngành kinh tế thông qua mạng lưới sản xuất và khả năng liên kết vùng. Theo các định hướng này, Nhà Bè được định hình là một phần của Khu đô thị thông minh sinh thái dựa trên vành đai sông, hướng biển và vệ tinh phát triển phía Nam TP.HCM, gắn liền với không gian phát triển Nhà Bè - Quận 7. Tổ chức không gian phát triển của Nhà Bè - Quận 7 sẽ dựa trên lõi phát triển Phú Mỹ Hưng - trung tâm của ba đô thị vệ tinh và ba trục động lực để phát triển đột phá.

Từ khóa: Nhà Bè, Quận 7, đô thị thông minh, đô thị sinh thái, không gian phát triển, cụm ngành kinh tế.

Abstract

Over 300 years ago, Nha Be was the pivotal place of the exploration and expasion of the South area. 300 years later, Nha Be carried the task of opening a downstream development corridor for Ho Chi Minh City leading to the sea. However, despite its fast development speed and advantages of land fund, industrial parks, port, etc, Nha Be’s development has been hindered by capital sources and investment policies, the incomplete transport infrastructure, the poor quality of human resources, which has not yet attracted investors. Therefore, in order to develop to its true potential, Nha Be needs to reshape the socio-economic development space in close relationship with District 7, based on consideration of (i) shared platform of culture, past-to-presnt history; (ii) the mutual supplementation of land fund, and (iii) building economic clusters through production networks and regional connectivity. According to these orientations, Nha Be is shaped as a part of the eco-smart urban area based on the river belt, sea view and satellite development in the South of Ho Chi Minh City, associated with the development space Nha Be - District 7. The organization of development space of Nha Be - District 7 will be based on the core development of Phu My Hung - the center of three satellite towns and three driving forces for breakthrough development.

Keywords: Nha Be, District 7, smart urban, eco-urban, development space, economic clusters.

ThS. Nguyễn Thị Minh Nguyệt - Một số chiến lược nhằm nâng cao năng lực tiếp nhận truyền thông trên môi trường mạng xã hội cho công chúng người cao tuổi Thành phố Hồ Chí Minh trong bối cảnh rối loạn thông tin - 55

Tóm tắt

Dịch bệnh COVID-19 tại Việt Nam kéo theo hàng loạt những vấn đề xã hội và y tế. Riêng với hoạt động truyền thông, ảnh hưởng của bối cảnh rối loạn thông tin, đặc biệt là tin giả về COVID-19 đã có những tác động không nhỏ đến công chúng truyền thông và để lại những hệ quả về tinh thần hoặc sức khỏe. Người già là đối tượng yếu thế cần được quan tâm trong bối cảnh đó. Họ cũng gặp khó khăn trong việc tiếp cận công nghệ truyền thông mới và những hiểu biết về sử dụng mạng xã hội. Việc nghiên cứu thực trạng tiếp nhận thông tin sai lệch của đối tượng người cao tuổi trên môi trường mạng xã hội sẽ giúp tìm hiểu thêm về năng lực đánh giá thông tin của họ, nhận diện các yếu tố có thể ảnh hưởng đến năng lực này, từ đó đề xuất những phương án hỗ trợ cho đối tượng này.

Từ khóa: tin giả, thông tin sai lệch, rối loạn thông tin, COVID-19.

Bản in