Tạ Châu Phú

Cập nhật ngày: 04/11/2021


ThS. Tạ Châu Phú
GIẢNG VIÊN
Email: t.cphu@hcmca.edu.com

Các công trình nghiên cứu khoa học đã công bố
1. Giá trị của “Đường Kách Mệnh” đối với việc nâng cao đạo đức cách mạng hiện nay, (8/2017), Hội thảo “Giá trị bền vững của tác phẩm Đường Kách Mệnh với việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị ở Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh.”- Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM -Học viện Cán bộ TPHCM
2. Cách mạng Tháng Mười Nga và con đường cách mạng Việt Nam , (10/2017), Hội thảo 100 năm Cách mạng Tháng Mười Nga - Trường Chính trị tỉnh Long An
3. Cách mạng Tháng Mười – Ngọn cờ Cách mạng tiên phong của thời đại , (11/2017), Hội thảo 100 năm Cách mạng Tháng Mưới Nga và Cách mạng Việt Nam hiện nay - Học viện Chính trị khu vực II
4. Nâng cao chất lượng giảng dạy môn LSĐCSVN theo tinh thần Chỉ thị 20-CT/TW ngày 18/01/2018 của Ban Bí thư “về tiêp tục tăng cường, nâng cao chất lượng nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền, giáo dục LSĐ”, (10/2018),
5. ISBN:978-604-962-377-6, Hội thảo Nâng cao chất lượng đào tạo TCLLCT-HC ở trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc TW - Trường Chính trị tỉnh Bình Phước – Học viện Cán bộ TP. Hồ Chí Minh
6. Đảng bộ TPHCM và công tác báo chí thời kỳ hội nhập, Số 28 (02/2019), Tạp chí Nghiên cứu phát triển (ISSN 0866-8094)
7. 10 năm thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW (Ban Chấp hành Trung ương Khóa X) của Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Công nghiệp Trung ương tại Thành phố Hồ Chí Minh, Nghiệm thu năm 2019, Chủ nhiệm đề tài cấp cơ sở.
8. Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, (6/2019), Hội thảo 50 năm Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện Di chúc thiêng liêng của Chủ tịch Hồ Chí Minh - Thành ủy TPHCM
9. Phát triển kinh tế tuần hoàn tại Thành phố Hồ Chí Minh hướng đến mục tiêu phát triển bền vững, (4/2021), Hội thảo Định hướng phát triển Thành phố Hồ Chí Minh thời kỳ 2021- 2030, tầm nhìn đến năm 2045 - UBND TPHCM

Thành tích đã đạt được
“Nhà giáo trẻ tiêu biểu” năm học 2019-2020 của Đoàn Học viện Cán bộ TP.HCM

Bản in