Phan Hải Hồ

Cập nhật ngày: 29/10/2021


TS. Phan Hải Hồ
TRƯỞNG KHOA
Email: p.hho@hcmca.edu.vn

Các công trình nghiên cứu khoa học đã công bố

- Các đề tài nghiên cứu khoa học đã tham gia
1. Từ tháng 8/2008 đến 02/2010: Thành viên nghiên cứu Đề tài khoa học cấp Thành phố - “Thực tiễn và luận cứ khoa học cho các giải pháp đấu tranh phòng, chống tội phạm chức vụ trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh”.
2. Từ tháng 11/2009 đến 02/2011: Thành viên nghiên cứu Đề tài khoa học cấp Hội luật gia toàn quốc – “Bồi dưỡng và nâng cao năng lực pháp lý hội nhập WTO của luật gia Việt Nam”.
3. Từ tháng 3/2012 đến 12/2013: Thành viên nghiên cứu Đề tài khoa học cấp Thành phố - “Đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh - Thực trạng và giải pháp”.
4. Từ tháng 01/2014 đến 12/2015: Thành viên nghiên cứu, Thư ký khoa học Đề tài khoa học cấp Nhà nước – “Quản lý phát triển xã hội ở thành phố Hồ Chí Minh trong điều kiện đẩy mạnh xây dựng chính quyền đô thị”.
5. Từ tháng 01/2015 đến 6/2016: Thành viên nghiên cứu Đề tài cấp Thành phố – “Hoàn thiện cơ chế quản lý hành chính ở thành phố Hồ Chí Minh”.
6. Từ tháng 01/2015 đến 12/2015: Chủ nhiệm đề tài cấp Học viện – “Tăng cường bồi dưỡng lý luận chính trị và kỹ năng chuyên môn cho những người hoạt động không chuyên trách cấp xã trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh”.
7. Từ tháng 11/2017 đến 10/2018: Chủ nhiệm đề tài cấp Học viện – “Xây dựng Đề án mở Chương trình đào tạo bậc thạc sỹ chuyên ngành Quản lý công” của Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh”.
8. Từ ngày 15/5/2019 đến 31/7/2019: Thành viên nghiên cứu Đề tài nhánh – thuộc đề tài cấp bộ của Viện nghiên cứu pháp lý, Bộ Tư pháp – “Thực trạng phân định thẩm quyền giữa chính quyền trung ương với chính quyền địa phương từ thực tiễn Thành phố Hồ Chí Minh”.

- Các bài viết đăng trên tạp chí
1. Bài viết “Phân cấp chứng thực bản sao cho cấp xã tại thành phố Hồ Chí Minh – Bước đột phá và đôi điều suy ngẫm” (2006), Tạp chí Dân chủ và Pháp luật – Bộ Tư pháp.
2. Bài viết “Thực tiễn và thách thức về phân cấp quản lý nhà nước tại thành phố Hồ Chí Minh” (2006), Tạp chí Nghiên cứu lập pháp – Văn phòng Quốc hội.
3. Bài viết “Một số vấn đề về cải cách hành chính nhà nước trong giai đoạn hiện nay” (2006), Tạp chí Khoa học Xã hội - Viện Khoa học Xã hội vùng Nam Bộ.
4. Bài viết “Áp dụng chế định chuyển giao quyền yêu cầu qua thực tiễn một vụ án dân sự” (2007), Tạp chí Nghiên cứu lập pháp – Văn phòng Quốc hội.
5. Bài viết “Cần thống nhất trong quy định và thực tiễn quản lý chứng minh nhân dân hiện nay” (2007), Tạp chí Nghiên cứu lập pháp – Văn phòng Quốc hội.
6. Bài viết “Giáo dục Việt Nam trong xu thế hội nhập quốc tế” (2007), Tạp chí Nghiên cứu lập pháp – Văn phòng Quốc hội.
7. Bài viết “Một số vấn đề về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở – quyền sở hữu nhà ở theo Quyết định 54/2007/QĐ-UBND của UBND thành phố Hồ Chí Minh” (2008), Tạp chí Phát triển nhân lực – UBND Thành phố Hồ Chí Minh.
8. Bài viết “Môi trường chính sách công ở nước ta, những vấn đề thiết yếu” (2008), Tạp chí Phát triển nhân lực – UBND Thành phố Hồ Chí Minh.
9. Bài viết “Cần rõ ràng trong các quy định về xử lý pháp luật” (2008), Tạp chí Phát triển nhân lực – UBND Thành phố Hồ Chí Minh.
10. Bài viết “Văn phòng công chứng: Quy hoạch trong định hướng phát triển” (2009), Tạp chí Phát triển nhân lực – UBND Thành phố Hồ Chí Minh.
11. Bài viết “Xã hội hóa hoạt động giám định tư pháp – những khó khăn, vướng mắc và định hướng” (2010), Tạp chí Dân chủ và Pháp luật – Bộ Tư pháp.
12. Bài viết “Giáo dục chuyên nghiệp thành phố Hồ Chí Minh – Những giải pháp đổi mới và phát triển” (2010), Tạp chí Phát triển nhân lực – UBND Thành phố Hồ Chí Minh.
13. Bài viết “Nâng cao năng lực hội nhập quốc tế của cộng đồng luật gia, luật sư trong bối cảnh “hậu gia nhập WTO” của Việt Nam” (2010), Tạp chí Phát triển nhân lực – UBND Thành phố Hồ Chí Minh.
14. Bài viết “Một số giải pháp nâng cao ý thức pháp luật của thanh niên thành phố Hồ Chí Minh trong xu hướng phát triển đô thị văn minh, hiện đại” (2010), Tạp chí Phát triển nhân lực – UBND Thành phố Hồ Chí Minh.
15. Bài viết “Những thách thức của mô hình quản lý công mới đối với thực tiễn Việt Nam hiện nay” (2011), Tạp chí Phát triển nhân lực – UBND Thành phố Hồ Chí Minh.
16. Bài viết “Chế định giá trị tốt nhất” về cải cách dịch vụ công ở Anh và bài học kinh nghiệm cho tiến trình cải cách dịch vụ công ở nước ta” (2011), Tạp chí Phát triển nhân lực – UBND Thành phố Hồ Chí Minh.
17. Bài viết “Xã hội hóa hoạt động chứng thực, những vấn đề lý luận và thực tiễn” (2012), Tạp chí Phát triển nhân lực – UBND Thành phố Hồ Chí Minh.
18. Bài viết “Cải cách hành chính – góc nhìn từ thực tiễn Thành phố Hồ Chí Minh” (2015), Tạp chí Phát triển nhân lực – UBND Thành phố Hồ Chí Minh.
19. Bài viết “Tư tường Hồ Chí Minh về xây dựng bộ máy nhà nước, đội ngũ cán bộ, công chức – vận dụng cải cách hành chính tại Thành phố Hồ Chí Minh” (2015), Tạp chí Phát triển nhân lực – UBND Thành phố Hồ Chí Minh.
20. Bài viết “Luật Tổ chức chính quyền địa phương - Những thách thức đối với cơ chế quản lý hành chính Thành phố Hồ Chí Minh” (2017), Tạp chí Nghiên cứu lập pháp – Văn phòng Quốc hội.
21. Bài viết “Chính phủ kiến tạo, liêm chính – từ nhận thức, tư duy đến thực tiễn” (2019), Tạp chí Nghiên cứu lập pháp – Văn phòng Quốc hội.
22. Bài viết “Phương thức quản lý đất đô thị – Khía cạnh nghiên cứu các giá trị và công cụ quản lý từ thực tiễn Thành phố Hồ Chí Minh” (2020), Tạp chí Kinh tế và Dự báo – Bộ Kế hoạch và Đầu tư.
23. Bài viết “Phân cấp, ủy quyền tổ chức chính quyền đô thị Thành phố Hồ Chí Minh” (2021), Tạp chí Nghiên cứu lập pháp – Ủy ban thường vụ Quốc hội.

- Các bài viết cho hội thảo khoa học
1. Bài viết “Phát triển nguồn nhân lực Vùng Nam Bộ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước” (2015), Kỹ yếu hội thảo Đại học quốc tế, Đại học Quốc gia TP.HCM và Học viện chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh.
2. Bài viết “Transformations in Land Management” (2019), Kỷ yếu Abstract proceedings of AUC2019 15th INTERNATIONAL ASIAN urbanization conference Urban future: Critical transformations in Asian cities (Vietnamese – German University; AURA Asian Urban Research Association).
3. Bài viết “Cơ chế quản lý hành chính của Thành phố Hồ Chí Minh trong tiến hành xây dựng chính quyền đô thị” (2020), Hội thảo khoa học “Xây dựng chính quyền đô thị - Lý luận và thực tiễn”, Trường Chính trị tỉnh Bình Phước, Học viện Cán bộ, Đại học Sài Gòn đồng tổ chức.
4. Bài viết “Đánh giá năng lực cạnh tranh đô thị từ thực tiễn cơ chế phân cấp, phân quyền và chính sách, cơ chế đặc thù ở Thành phố Hồ Chí Minh” (2020), Hội thảo khoa học “Nâng cao năng lực cạnh tranh đô thị của Thành phố Hồ Chí Minh trong điều kiện mới”, Cơ quan thường trực Tạp chí Cộng sản tại miền Nam, Học viện Cán bộ đồng tổ chức.
5. Decentralization and local governance: the case of Thuduc city, Hochiminh city, Vietnam, Hội thảo Quốc tế: The Annual International Conference on Business and Finance (organized by University of Economics Ho Chi Minh City), Tháng 6/2021.

Thành tích đã đạt được
- Bằng khen Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh: năm 2011; năm 2013; năm 2018; năm 2020.

Bản in