Phạm Truyền Thống

Cập nhật ngày: 01/11/2021


ThS. Phạm Truyền Thống
Phó Trưởng phòng phụ trách chương trình đào tạo Trung cấp Lý luận chính trị - hành chính,
chương trình liên kết đào tạo cử nhân - cao cấp chính trị

Email: p.tthong@hcmca.edu.vn

Các công trình nghiên cứu khoa học đã công bố
1. Tăng cường quản lý Nhà nước về Internet tại Thành phố Hồ Chí Minh: Thực trạng và giải pháp, Tạp chí Tài chính, (11), tr. 87 – 91. (2017)
2. Cách mạng 4.0 và những vấn đề đặt ra với công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức của thành phố Hồ Chí Minh hiện nay, Kỷ yếu hội thảo khoa học quốc tế – Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh, tr. 230 – 237 (2019)
3. Tính hai mặt của internet, truyền thông xã hội và một số kiến nghị, giải pháp quản lý Nhà nước về Internet và truyền thông xã hội tại Thành phố Hồ Chí Minh hiện nay, Tạp chí Phát triển Nhân lực. (2016)
4. Quản lý nhà nước về Internet của thành phố Hồ Chí Minh hiện nay (Luận văn Thạc sỹ. 2016).
5. Sự lãnh đạo của Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh đối với công tác báo chí, truyền thông, Tạp chí Lý luận Chính trị (bằng Tiếng Anh).(2021)

Thành tích đã đạt được
- Năm 2014 Bằng khen Thủ tướng Chính phủ
- Năm 2019 Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Lý luận Chính trị
- Bằng khen UBND Thành phố: 2010, 2015, 2020
- Năm 2020 Gương điển hình tiên tiến giai đoạn 2015 - 2020

Bản in