Phạm Thị Vân

Cập nhật ngày: 01/11/2021

ThS. Phạm Thị Vân

GIẢNG VIÊN

Email: p.tvan@hcmca.edu.vn

Các công trình nghiên cứu khoa học đã công bố

- Các đề tài nghiên cứu khoa học đã tham gia
1. Tìm hiểu thái độ học tập của sinh viên trường Cao đẳng Sư phạm Thể dục Trung ương 2 đối với các môn khoa học Mác – Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, (2004 – 2005), Cấp cơ sở, Thành viên
2. Biên soạn Tài liệu Hướng dẫn học tập môn Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, (2005 – 2006), Cấp cơ sở, Chủ nhiệm
3. Biên soạn Tài liệu Hướng dẫn học tập môn Tư tưởng Hồ Chí Minh, (2005 – 2006), Cấp cơ sở, Thành viên
4. Biên soạn Tài liệu Hướng dẫn học tập môn Kinh tế chính trị, (2005 – 2006), Cấp cơ sở, Thành viên
5. Biên soạn Tài liệu Hướng dẫn học tập môn Chủ nghĩa xã hội khoa học, (2005 – 2006), Cấp cơ sở, Thành viên
6. Đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả tuần sinh hoạt công dân học sinh, sinh viên trường ĐHSP TDTT TP. HCM, (2013 – 2014), Cấp cơ sở, Chủ nhiệm
7. Biên soạn Tài liệu Hướng dẫn học tập môn Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam, (2015 – 2016), Cấp cơ sở, Chủ biên
8. Biên soạn Tài liệu Hướng dẫn học tập môn Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác - Lênin, (2015 – 2016), Cấp cơ sở, Thành viên
9. Nghiên cứu biện pháp nâng cao kỹ năng tự học, tổ chức nhóm học tập và tham gia thảo luận trong tiết học ở các môn lý luận của sinh viên trường ĐHSP TDTT thành phố HCM, (2018 – 2019), Cấp cơ sở, Chủ nhiệm

- Các bài viết cho hội thảo khoa học
1. Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức đáp ứng yêu cầu thực hiện mô hình chính quyền thông minh tại Thành phố Hồ Chí Minh hiện nay (Đồng tác giả), (2021), Hội thảo Học viện Cán bộ TP.HCM “Đổi mới quản lý Thành phố Hồ Chí Minh”
2. Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về phát triển nông nghiệp bền vững trong xây dựng nền nông nghiệp hiện đại, hội nhập quốc tế ở Việt Nam hiện nay, (2021), Hội thảo khoa học tỉnh Kiên Giang “Vận dụng và phát triển sáng tạo tầm nhìn thời đại Hồ Chí Minh trong phát triển bền vững tỉnh Kiên Giang hiện nay”

- Các sách, tài liệu học tập
1. Tài liệu hướng dẫn học tập môn Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam (Chủ biên), (2006), Tài liệu học tập Trường Đại học Sư phạm TDTT TP. Hồ Chí Minh NXB. Thể dục thể thao
2. Tài liệu hướng dẫn học tập môn Tư tưởng Hồ Chí Minh (Thành viên), (2006), Tài liệu học tập Trường Đại học Sư phạm TDTT TP. Hồ Chí Minh NXB. Thể dục thể thao
3. Tài liệu Hướng dẫn học tập môn Kinh tế chính trị (Thành viên), (2006), Tài liệu học tập Trường Đại học Sư phạm TDTT TP. Hồ Chí Minh NXB. Thể dục thể thao
4. Tài liệu Hướng dẫn học tập môn Chủ nghĩa xã hội khoa học (Thành viên), (2006), Tài liệu học tập Trường Đại học Sư phạm TDTT TP. Hồ Chí Minh NXB. Thể dục thể thao

Thành tích đã đạt được
- Bằng khen của Liên đoàn lao động Thành phố Hồ Chí Minh – năm 2009
- Bằng khen của Bộ trưởng Bộ GD – ĐT – năm 2013
- Giấy khen của Đảng Ủy khối Đại học, cao đẳng – năm 2018

Bản in