Nguyễn Xuân Cương

Cập nhật ngày: 29/10/2021


ThS. Nguyễn Xuân Cương
GIẢNG VIÊN 
Email: n.xcuong@hcmca.edu.vn

Các công trình nghiên cứu khoa học đã công bố

- Các sách, giáo trình, tài liệu học tập
Từ năm 2011 đến 2012: Thành viên biên soạn Giáo trình Pháp luật Đại cương, Đại học Sài Gòn.

- Các đề tài nghiên cứu khoa học đã tham gia
1. Đề tài “Công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị đối với những người hoạt động không chuyên trách cấp cơ sở” (2016), Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Học viện.
2. Đề tài “Bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi từ thực tiễn huyện Nhà Bè thành phố Hồ Chí Minh” (2019), chủ nhiệm Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Học viện.

- Các bài viết cho tạp chí
1. Bài viết “Công tác tiếp dân và xử lý đơn thư ở Lâm Đồng - Thực trạng và giải pháp” (2006), Tạp chí Quản lý nhà nước.
2. Bài viết “Cải cách thủ tục hành chính trong giải quyết đơn khiếu kiện hành chính ở Lâm Đồng” (2007), Tạp chí Quản lý nhà nước.
3. Bài viết “Trao đổi về một số nội dung cần sửa đổi, bổ sung luật đất đai 2003” (2011), Tạp chí Tòa án.
4. Bài viết “Bàn thêm về mô hình tổ chức chính quyền đô thị tại Thành phố Hồ Chí Minh” (2020), Tạp chí Khoa học Chính trị của Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh (khu vực 2).

- Các bài viết cho hội thảo khoa học
1. Bài viết “Pháp luật về quyền công dân trong lĩnh vực khiếu nại: Những bất cập và hướng khắc phục” (2011), Hội thảo Khoa học cấp Nhà nước do Viện Nhà nước-Pháp luật phối hợp với Trường Đại học Sài Gòn đồng tổ chức.
2. Bài viết “Vai trò của Chính phủ trong chiến dịch Điện Biên Phủ” (2014), Hội thảo khoa học cấp Nhà nước do Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Ban tuyên giáo Thành ủy đồng tổ chức.
3. Bài viết “Từ xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa đến xây dựng Chính phủ kiến tạo” (2018), Hội thảo khoa học quốc tế về “Xây dựng Chính phủ kiến tạo, liêm chính” do Học viện Hành chính Quốc gia Việt Nam phối hợp với Học viện Hành chính vùng Metz, Cộng hòa Pháp và Viện Kinh tế Việt Nam đồng tổ chức.
4. Bài viết “Mô hình tổ chức và cơ chế hoạt động cho Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh trong tình hình mới” (2019), Hội thảo khoa học cấp cơ sở do Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức.
5. Bài viết “Mô hình tổ chức chính quyền đô thị tại Thành phố Hồ Chí Minh” (2020), Hội thảo “Xây dựng chính quyền đô thị - Lý luận và thực tiễn”, Trường chính trị tỉnh Bình Phước, Học viện Cán bộ, Đại học Sài Gòn đồng tổ chức.
6. Bài viết “Đổi mới tổ chức và hoạt động tiếp công dân trong hệ thống cơ quan, tổ chức đơn vị trong hệ thống chính trị ở địa phương”, 2021, Hội thảo khoa học “Hoạt động Tiếp công dân - Từ lý luận đến thực tiễn”, Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức.
7. Bài viết “Một số ý kiến đóng góp đối với công tác đào tạo cử nhân ngành Luật”, 2021, Hội thảo “Rà soát, đánh giá và điều chỉnh Chương trình đào tạo đại học ngành Luật của Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh”, Khoa Luật, Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức.
8. Bài viết “Rà soát, điều chỉnh chương trình đào tạo Đại học Quản lý nhà nước tại Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh”, 2021, Tọa đàm khoa học “Rà soát, đánh giá và điều chỉnh Chương trình đào tạo đại học ngành Quản lý nhà nước của Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh”, Khoa Quản lý hành chính, Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức.

Bản in