Nguyễn Văn Thông

Cập nhật ngày: 04/11/2021


ThS. Nguyễn Văn Thông
Email: n.vthong@hcmca.edu.vn

Các công trình nghiên cứu khoa học đã công bố
1. Phương hướng và giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục lý luận chính trị góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng ở trường chính trị hiện nay”, (2020), Hội thảo khoa học Trường Chính trị Bình Dương, chủ đề: “Các nhân tố tác động đến kết quả học tập của học viên các lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính do Trường Chính trị Bình dương đào tạo giai đoạn 2015-2020”.
2. Những biểu hiện về bản chất quốc tế của giai cấp công nhân Việt Nam trong giai đoạn cách mạng hiện nay, (2021), Hội thảo Trường ĐH Tài Chính - Marketing, chủ đề: “100 năm thành lập công lập công hội đầu tiên ở Sài Gòn 1920 - 2020”.
3. Hoạt động văn hóa của Văn miếu Trấn Biên đối với phát triển du lịch tại Thành phố Biên Hòa, Đồng Nai, (2021), Tạp chí Thiết bị Giáo dục.
4. Một số vấn đề cơ bản về dịch vụ giáo dục cho người nghèo, (2021), Tạp chí Thiết bị Giáo dục.

Bản in