Nguyễn Thu Hà

Cập nhật ngày: 29/10/2021

ThS. Nguyễn Thu Hà
GIẢNG VIÊN
Email: ng.tha@hcmca.edu.vn

Các công trình nghiên cứu khoa học đã công bố

- Các sách, giáo trình, tài liệu học tập
1. Thành viên biên soạn Tập bài giảng về quản lý nhà nước về đất đai, Học viện Cán bộ.
2. Thành viên biên soạn Tập bài giảng: Quản lý nhà nước về Hộ tịch và Lý lịch tư pháp, Học viện Cán bộ.
3. Thành viên biên soạn Tập bài giảng: Tổng quan về Chính sách công, Học viện Cán bộ.
4. Thành viên biên soạn Tập bài giảng: Hoạch định và phân tích chính sách công, Học viện Cán bộ.
5. Thành viên biên soạn Tập bài giảng: quản lý nhà nước về kinh tế đô thị, Học viện Cán bộ.
6. Thành viên biên soạn Tập bài giảng: quản trị doanh nghiệp, Học viện Cán bộ.

- Các đề tài nghiên cứu khoa học đã tham gia
1. 2017: Tham gia đề tài cấp cơ sở Giải pháp nâng cao chất lượng công tác giải quyết khiếu nại và tố cáo tại Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước.
2. 2018: Tham gia đề tài cấp cơ sở Nâng cao chất lượng hiệu quả xử phạt vi phạm hành chính của chủ tịch UBND xã, phường trên địa bàn Thị Xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước.
3. 2019: Tham gia đề tài cấp cơ sở Đánh giá hiệu quả hoạt động bồi dưỡng cán bộ, công chức cấp xã theo Chương trình 1956 của Thủ tướng Chính phủ tại Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh.
4. 2021: Tham gia đề tài cấp cơ sở Thực hiện pháp luật về bảo vệ môi trường ở các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Phước hiện nay.

- Các bài viết cho hội thảo khoa học, tạp chí khoa học
1. Một số thực trạng và giải pháp nhằm góp phần nâng cao chất lượng đào tạo bồi dưỡng cán bộ, công chức trong bối cảnh hội nhập quốc tế ở nước ta hiện nay, Hội thảo cấp quốc gia: “Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức trong bối cảnh hội nhập quốc tế ở nước ta hiện nay”, Trường Đại học Nội vụ Hà Nội, Tháng 10/2017.
2. Quy hoạch và giữ gìn trật tự an toàn đô thị - Góc nhìn từ thực tiễn Việt Nam và kinh nghiệm của một số nước trên thế giới, Hội thảo: “Bảo đảm trật tự an toàn xã hội đô thị hướng đến thành phố Hồ Chí Minh có chất lượng sống tốt”, Viện nghiên cứu phát triển TP.HCM, Tháng 12/2017.
3. “Phát huy vai trò của người đứng đầu các cơ quan quản lý Nhà nước - Giải pháp nâng cao kết quả chỉ số Papi của chính quyền thành phố Hồ Chí Minh”, Hội thảo: “Giải pháp nâng cao năng lực quản trị và hành chính công của chính quyền thành phố Hồ Chí Minh thông qua cải thiện kết quả chỉ số PAPI”, Viện nghiên cứu phát triển TP.HCM, Tháng 10/2018.
4. Một số khó khăn trong công tác quản lý sinh viên đại học hệ chính quy chuyên ngành quản lý Nhà nước của cố vấn học tập - Nhìn từ vai trò giảng viên trẻ, Hội thảo khoa học về: “Nâng cao chất lượng đào tạo đại học”, Học viện Cán bộ thành phố Hồ Chí Minh, Tháng 12/2017.
5. Phát triển đô thị bền vững, xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ - giải pháp để tăng trưởng kinh tế của thành phố Hồ Chí Minh trong bối cảnh toàn cầu hóa hiện nay theo nghị quyết đại hội X, Hội thảo khoa học cấp Viện: “Bàn về một số giải pháp đảm bảo tăng trưởng kinh tế theo đại hội X” của Viện nghiên cứu phát triển TP.HCM, Tháng 12/2017
6. Chính sách phúc lợi ở địa phương: Những vấn đề lý luận và thực tiễn, Hội thảo Cấp Quốc gia: “Vai trò của công tác quản trị địa phương đối với sự phát triển bền vững vùng kinh tế trọng điểm phía Nam” của trường Đại học Khoa học xã hội và nhân văn, Đại học Thủ Dầu Một, Học viện cán bộ TP.HCM, Tháng 8/2018
7. Giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đối diện với cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 trong bối cảnh hội nhập quốc tế”, Hội thảo khoa học Quốc gia: Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức các tỉnh Đông Nam Bộ trong bối cảnh hội nhập quốc tế và cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, NXB: Lý luận chính trị, Tháng 01/2018
8. “Đổi mới tư duy phục vụ của cán bộ, công chức - giải pháp xây dựng chính phủ kiến tạo trong quá trình hội nhập”, Hội thảo khoa học quốc tế "Xây dựng Chính phủ kiến tạo, liêm chính trong quá trình đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hoá và hội nhập quốc tế", NXB. Chính trị quốc gia Sự Thật, Tháng 4/2019
9. “Giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa - động lực cho tăng trưởng kinh tế ở thành phố Hồ Chí Minh”, Tạp chí Phát triển nguồn nhân lực, Tháng 5/2018.
10. “Phát triển đô thị bền vững, xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ - Giải pháp thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội vùng Tây Nguyên”, Hội thảo Quốc gia: Phát triển kinh tế - xã hội vùng Tây Nguyên Lần 3 năm 2019, NXB: Nông nghiệp, 6/2019.
11. “Một số giải pháp xây dựng phát triển hạ tầng giao thông vận tải hướng tới quá trình xây dựng thành phố Hồ Chí Minh trở thành đô thị thông minh”, Hội thảo Quốc tế: Thành phố Hồ Chí Minh trong mạng lưới các thành phố thông minh ở ASEAN cơ hội và thách thức, Tháng 5/2019
12. Nâng cao năng lực thực thi công vụ của cán bộ, công chức – Giải pháp xây dựng chính phủ kiến tạo trong quá trình hội nhập, Hội thảo khoa học Quốc tế: Xây dựng chính phủ kiến tạo, liêm chính trong quá trình đẩy mạnh CNH-HĐH đất nước và hội nhập quốc tế (2019), NXB: Chính trị quốc gia sự thật, Tháng 7/2019.
13. Đánh giá chính sách hỗ trợ các doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo ở Việt Nam, Hội thảo khoa học Quốc gia: Khởi nghiệp sáng tạo ở Việt Nam: cơ hội phát triển bền vững, NXB: Lao động xã hội, tháng 10/2019.
14. Tạo động lực và cảm hứng trong nghiên cứu khoa học - thực tế hoạt động nghiên cứu khoa học tại Học viện Cán bộ thành phố Hồ Chí Minh, Hội thảo khoa học quốc gia các nhà nghiên cứu trẻ, NXB: Đại học Huế, tháng 11-2019.
15. Đổi mới phương pháp giảng dạy nhằm nâng cao chất lượng giáo dục lý luận chính trị trong chương trình Trung cấp lý luận Chính trị - Hành chính, Hội thảo: Nâng cao chất lượng giáo dục lý luận chính trị góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng ở trường chính trị, cao đẳng, đại học trên địa bàn tỉnh Kiên Giang, Tháng 8/2020
16. Xây dựng đội ngũ CB,CC đáp ứng yêu cầu cải cách nền hành chính nhà nước trong bối cảnh hội nhập quốc tế và cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, Hội thảo: Cải cách hành chính nhà nước (2020-2021): thực trạng và định hướng đến năm 2030, Tháng 9/2020.
17. Cải cách tổ chức bộ máy chính quyền địa phương hiện nay hướng đến xây dựng thí điểm mô hình chính quyền đô thị, Hội thảo: Xây dựng chính quyền đô thị - Lý luận và thực tiễn, Tháng 10/2020
18. Chính sách tài chính cho doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Việt Nam hiện nay, Hội thảo cấp Thành phố: Nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp nhỏ và vừa tại TP.HCM, Tháng 10/2020
19. Đổi mới phương pháp đào tạo đại học theo định hướng công dân toàn cầu Hội thảo khoa học quốc gia: Phát triển nguồn nhân lực định hướng công dân toàn cầu, Tháng 10/2020
20. Giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa – động lực góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh đô thị tại TP. HCM, Hội thảo: Nâng cao năng lực cạnh tranh đô thị của thành phố Hồ Chí Minh trong điều kiện mới, Tháng 11/2020
21. Chính sách tài chính cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trước tác động của dịch COVID-19 đến nền kinh tế Việt Nam, Hội thảo Quốc gia: Chính sách vượt qua tác động của Covid-19 để phục hồi và phát triển kinh tế, Tháng 11/2020
22. Quản lý, đầu tư phát triển hạ tầng giao thông vận tải hướng tới quá trình xây dựng thành phố thông minh - từ thực tiễn TP. HCM, Hội thảo Quốc tế: Thành phố thông minh nhìn từ góc độ kinh tế - xã hội thực tiễn Châu âu và Việt Nam, Tháng 11/2020
23. Xây dựng chính quyền đô thị trong bối cảnh hội nhập: Cơ hội và thách thức, Hội thảo khoa học Quốc gia: Cán bộ trẻ các trường Đại học Sư phạm toàn quốc lần thứ VIII-2020. Các nhà nghiên cứu trẻ năm 2020, Tháng 12/2020
24. The e-learning in university education in the context of the Industrial Revolution 4.0 (Đào tạo trực tuyến trong giáo dục đại học trước bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp 4.0), Hội Thảo khoa học quốc tế: "Giáo dục đại học trong cuộc cách mạng 4.0" NXB: Đại học quốc gia Hồ Chí Minh, 8/2020
25. Phát huy vai trò đầu tàu trong tăng trưởng kinh tế của thành phố Hồ Chí Minh đối với vùng kinh tế trọng điểm phía nam và cả nước, Hội thảo khoa học: Vai trò của Thành phố Hồ Chí Minh trong phát triển bền vững Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, NXB: Lý luận chính trị, 12/2020
26. Chính sách huy động vốn cho doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Việt Nam hiện nay, Hội thảo Quốc tế: Các nhà khoa học trẻ khối kinh tế và kinh doanh ICYREB 2020, Tháng 1/2021
27. Chính sách tài chính cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trược tác động của dịch Covid đến nền kinh tế Việt Nam, Hội thảo Quốc gia: hoàn thiện khung pháp lý trong phòng chống dịch covid-19 tại Việt Nam, Tháng 1/2021

Thành tích đã đạt được
- Lao động tiên tiến từ năm 2018 đến năm 2020
- Giảng viên dạy giỏi cấp Học viện năm 2020
- Giấy khen của Ban chấp hành Công đoàn có thành tích trong hoạt động phong trào 2019.

Bản in