Nguyễn Thị Thanh Huyền

Cập nhật ngày: 01/11/2021

ThS. Nguyễn Thị Thanh Huyền

GIẢNG VIÊN

Email: n.tthuyen@hcmca.edu.vn

Các công trình nghiên cứu khoa học đã công bố

- Đề tài nghiên cứu khoa học
   Xây dựng tính tích cực chính trị của sinh viên tại Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh hiện nay, 2020, Cơ sở, Chủ nhiệm

Bản in