Nguyễn Thị Phương Oanh

Cập nhật ngày: 29/10/2021


ThS. Nguyễn Thị Phương Oanh
GIẢNG VIÊN
Email: n.tpoanh@hcmca.edu.vn

Các công trình nghiên cứu khoa học đã công bố

- Các sách, giáo trình, tài liệu học tập
1. Tham gia biên soạn Sách Lý luận quản lý hành chính nhà nước, Nhà Xuất bản Tổng hợp TPHCM, năm 2017.
2. Chủ biên Tài liệu: Quản lý nhà nước về Dân tộc - Tôn giáo, sử dụng cho chương trình đào tạo cử nhân tại Học viện Cán bộ TPHCM.
3. Chủ biên Tài liệu: Kỹ năng thuyết trình, sử dụng cho chương trình đào tạo cử nhân tại Học viện Cán bộ TPHCM.
4. Tham gia biên soạn Tài liệu: Quản lý nhà nước về Môi trường, sử dụng cho chương trình đào tạo cử nhân tại Học viện Cán bộ TPHCM.
5. Tham gia biên soạn Tài liệu: Tổ chức sự kiện, sử dụng cho chương trình đào tạo cử nhân tại Học viện Cán bộ TPHCM.
6. Tham gia biên soạn Tài liệu: Giao tiếp hành chính, sử dụng cho chương trình đào tạo cử nhân tại Học viện Cán bộ TPHCM.
7. Tham gia biên soạn Tài liệu: Kỹ năng điều hành công sở, sử dụng cho chương trình đào tạo cử nhân tại Học viện Cán bộ TPHCM.

- Các đề tài nghiên cứu khoa học đã tham gia
1. 2012: Thành viên đề tài cấp cơ sở Phổ biến, giáo dục pháp luật cho đội ngũ công chức cơ sở tại TPHCM.
2. 2013: Chủ nhiệm đề tài cấp cơ sở Tạo động lực làm việc cho viên chức và người lao động tại Trường Cán bộ TPHCM.
3. 2018: Thành viên đề tài cấp cơ sở Giao tiếp hành chính với công dân của đội ngũ công chức hành chính tại UBND phường trên địa bàn quận Bình Thạnh.
4. 2019: Thành viên đề tài cấp cơ sở Công tác bồi dưỡng cán bộ, công chức cấp xã theo chương trình 1965 tại Thành phố Hồ Chí Minh.
5. 2021: Thành viên đề tài cấp cơ sở Phát triển đội ngũ giảng viên tại Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh.

- Các bài viết cho tạp chí
Bài viết Chất lượng đội ngũ công chức làm công tác quản lý nhà nước về tôn giáo, Tạp chí phát triển nguồn nhân lực 02-2018.

- Các bài viết cho hội thảo khoa học
1. Bài viết Một vài ý kiến về rèn luyện bản lĩnh thanh niên hiện nay – Hội thảo khoa học “Xây dựng bản lĩnh của thanh niên của TPHCM hiện nay” của Trung tâm Khoa học xã hội và nhân văn – nay là Viện nghiên cứu xã hội, 12/2005.
2. Bài viết Đẩy mạnh hơn nữa việc đổi mới phương pháp giảng dạy của giảng viên trường chính trị - Hội thảo khoa học cấp trường, 11/2007
3. Bài viết Tăng cường tính công khai dân chủ trong phân cấp quản lý đô thị ở cấp chính quyền cơ sở tại TPHCM – Hội thảo khoa hoc về “Chính quyền đô thị” của Viện nghiên cứu xã hội và tạp chí Người đô thị, 4/2008.
4. Bài viết Một số biện pháp nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác quản lý học viên của giáo viên chủ nhiệm – Hội thảo khoa học “Công tác quản lý học viên của trường Cán bộ Thành phố”, 10/2008
5. Bài viết Bạo lực học đường dưới góc độ quản lý nhà nước - Hội thảo khoa học: “Tội phạm vị thành niên và vấn đề bạo lực học đường - Thực trạng và giải pháp” do Viện Nghiên cứu phát triển bồi dưỡng tài năng trẻ, Trung tâm đào tạo tài năng trẻ châu Á - Thái Bình Dương, Trung tâm dạy nghề Q.1, TP.HCM tổ chức, 2015.
6. Bài viết Cải cách hành chính để nâng cao năng lực quản trị và hành chính công (PAPI) tại TPHCM, Hội thảo khoa học: “Giải pháp nâng cao năng lực quản trị và hành chính công của chính quyền TPHCM thông qua cải thiện kết quả chỉ số PAPI” của Viện nghiên cứu phát triển, 12/2017.
7. Bài viết Chính sách đãi ngộ - yếu tố quan trọng để nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức tại các tỉnh Đông Nam Bộ, Hội thảo khoa học: “Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức các tỉnh Đông Nam Bộ trong bối cảnh hội nhập quốc tế và cách mạng công nghiệp 4.0” của Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, 2018.
8. Bài viết Cải cách hành chính góp phần xây dựng Chính phủ kiến tạo tại Việt Nam, Hội thảo khoa học Quốc tế “Xây dựng chính phủ kiến tạo, liêm chính trong quá trình đẩy mạnh CNH-HĐH đất nước và hội nhập quốc tế, NXB: Chính trị quốc gia sự thật, 2018.
9. Bài viết Một số giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo chương trình đại học, Hội thảo khoa học cấp trường: “Nâng cao chất lượng đào tạo đại học”, 2018.
10. Bài viết Chế định Chủ tịch nước theo Hiến pháp 1946 và sự vận dụng cho mô hình nhất thể hóa chức danh bí thư – chủ tịch trong giai đoạn hiên nay, Hội thảo khoa học: “Mô hình Bí thư cấp ủy đồng thời là Chủ tịch UBND cùng cấp – Từ lý luận đến thực tiễn” của Học viện Cán bộ TPHCM và Trường chính trị Bình Phước, 2019.
11. Bài viết Xây dựng chính quyền kiến tạo, phục vụ nhân dân để phát huy vai trò của TPHCM trong phát triển bền vững vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, Hội thảo khoa học: “Vai trò của TPHCM trong phát triển bền vững vùng kinh tế trọng điểm phía Nam” của Học viện Cán bộ TP.Hồ Chí Minh và Học viện Chính trị khu vực II, 2019.
12. Bài viết Giải pháp cho sinh viên học viện Cán bộ TPHCM tìm được việc làm sau khi tốt nghiệp, Hội thảo khoa học cấp trường: “Cơ hội việc làm cho sinh viên Học viện Cán bộ TPHCM sau khi tốt nghiệp”, 2019.
13. Bài viết Xây dựng cơ chế phù hợp để phát huy vai trò của Học viện Cán bộ trong đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, Hội thảo khoa học cấp trường: “Vai trò của Học viện Cán bộ với công tác đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực chất lượng cao cho hệ thống chính trị TPHCM”, 2020.
14. Bài viết Cải cách thủ tục hành chính – bước đột phá để nâng cao năng lực cạnh tranh đô thị tại thành phố hồ chí minh, Tọa đàm khoa học: “Nâng cao năng lực cạnh tranh đô thị của TPHCM trong điều kiện mới” do Cơ quan Thường trực Tạp chí Cộng sản tại Miền Nam phối hợp với Học viện Cán bộ TPHCM, 2020.
15. Bài viết Chính quyền địa phương của một số quốc gia trên thế giới và sự vận dụng cho mô hình chính quyền đô thị tại việt nam trong giai đoạn hiện nay, Hội thảo khoa học: “Xây dựng chính quyền đô thị - Lý luận và thực tiễn” của Trường Chính trị Bình Phước phối hợp với Học viện Cán bộ TPHCM và Trường Đại học Sài Gòn, 2020.
16. Bài viết Giao tiếp hành chính trong hoạt động tiếp công dân của đội ngũ cán bộ, công chức thành phố Hồ Chí Minh - Thực trạng và giải pháp, Hội thảo khoa học cấp trường: “Hoạt động tiếp công dân – Từ lý luận đến thực tiễn” của Học viện Cán bộ TPHCM, 2021.
17. Bài viết Nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước đối với nghề công tác xã hội tại Thành phố Hồ Chí Minh, Hội thảo khoa học cấp trường: “Phát triển nghề công tác xã hội ở TPHCM trong bối cảnh hiện nay”, 2021.
18. Bài viết Giải pháp nâng cao kỹ năng học chuyên ngành quản lý nhà nước, Tọa đàm khoa học cấp Khoa: “Đánh giá chương trình đào tạo cử nhân quản lý nhà nước” của Khoa Quản lý hành chính, 2021.

Thành tích đã đạt được
- Lao động tiên tiến từ năm 2007 đến năm 2020
- Giảng viên dạy giỏi cấp Học viện năm 2018
- Giấy khen của Giám đốc Học viện Cán bộ Thành phố về việc đạt thành tích xuất sắc thực hiện nhiệm vụ trong kỳ thi tuyển công chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức năm 2019 (Quyết định số 49/QĐ-HVCB ngày 10/01/2019).

Bản in