Nguyễn Thị Lan Đan

Cập nhật ngày: 28/02/2022

ThS. Nguyễn Thị Lan Đan

GIẢNG VIÊN

Email: n.tldan@hcmca.edu.vn

 

Các công trình nghiên cứu khoa học đã công bố

- Các bài viết đăng trên tạp chí
1. Xây dựng nhà nước có hiệu lực pháp lý theo Tư tưởng Hồ Chí Minh, (2017), Tạp chí Xây dựng Đảng. Số 9/2017. ISSN: 1859 - 0829
2. Những khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn thực hiện Khoản 1, Điều 8 Hiến pháp năm 2013 “Nhà nước quản lý xã hội bằng Hiến pháp và pháp luật”, (2018), Tạp chí Phát triển nhân lực. Số 4/2018. ISSN: 1859 - 2732
3. Cơ sở pháp lý về giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, (2019), Tạp chí Phát triển nhân lực. Số 4/2019. ISSN: 1859 - 2732

- Các bài viết cho hội thảo khoa học
1. Sự cần thiết của việc xây dựng chính quyền đô thị ở các địa phương, (2020), Hội thảo cấp Học viện - Trường Chính trị Bình Phước.
2. Nâng cao hiệu quả giám sát của Mặt trận Tổ quốc Thành phố Hồ Chí Minh, (2020), Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh.
3. Nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị trong hệ thống chính trị ở địa phương, (2021), Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh.
4. Đấu tranh phản bác luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch về công tác phòng, chống tham nhũng, (2021), Học viện Chính trị Khu vực II.
5. Phát huy vai trò của Mặt trận tổ quốc phường nhằm thực hiện dân chủ ở cơ sở trong bối cảnh Thành phố Hồ Chí Minh không tổ chức Hội đồng nhân dân phường, (2021), Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh.

- Các sách đã công bố
1. Giáo trình Kỹ năng soạn thảo văn bản và ứng dụng tin học trong công tác tổ chức, cán bộ, (2018), NXB Chính trị quốc gia sự thật, Thành viên
2. Giáo trình Kỹ năng soạn thảo văn bản và ứng dụng tin học trong công tác kiểm tra, (2018), NXB Chính trị quốc gia sự thật, Thành viên

Thành tích đã đạt được
- Giấy khen Giảng viên dạy giỏi tại hội giảng cấp Trung ương năm 2009.

Bản in