Nguyễn Phan Huỳnh Châu

Cập nhật ngày: 29/10/2021


CN. Nguyễn Phan Huỳnh Châu
Email: n.phchau@hcmca.edu.vn

Thành tích đã đạt được
- Danh hiệu "Lao động tiên tiến" năm học 2018-2019
- Danh hiệu "Lao động tiên tiến" năm học 2019-2020
- Danh hiệu "Đoàn viên ưu tú" năm học 2019-2020

Bản in