Nguyễn Duy Vĩnh

Cập nhật ngày: 29/10/2021


ThS. Nguyễn Duy Vĩnh
GIẢNG VIÊN
Email: n.dvinh@hcmca.edu.vn

Các công trình nghiên cứu khoa học đã công bố

- Các sách, giáo trình, tài liệu học tập
1. Chủ trì biên soạn Tài liệu giảng dạy Tổ chức công tác văn thư lưu trữ năm 2018
2. Thành viên biên soạn Tài liệu giảng dạy Kỹ thuật soạn thảo văn bản năm 2018
3. Chủ trì biên soạn Tài liệu giảng dạy Kỹ năng điều hành công sở năm 2019
4. Chủ trì biên soạn Tài liệu giảng dạy Quản lý nhà nước về dịch vụ công năm 2019

- Các đề tài nghiên cứu khoa học đã tham gia
Năm 2018: Thanh viên đề tài cấp Học viện “Xây dựng Đề án mở Chương trình đào tạo bậc thạc sĩ chuyên ngành Quản lý công” của Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh”.

- Các bài viết cho hội thảo khoa học
1. Hệ thống pháp luật về lưu trữ Việt Nam trong 40 năm hội nhập và phát triển, Hội thảo quốc tế Việt Nam 40 năm thống nhất, hội nhập và phát triển, do Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Hà Nội, Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TP. Hồ Chí Minh và Đại học Thủ Dầu Một tổ chức Bình Dương, tháng 4 năm 2015;
2. Hệ thống hồ sơ địa chính qua các thời kỳ lịch sử, Hội thảo khoa học “Quản lý và khai thác sử dụng tại liệu chuyên môn nghiệp vụ” do Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Hà Nội tổ chức tháng 12/2015;
3. Công bố, giới thiệu tài liệu thời kỳ Việt Nam cộng hòa trên các phương tiện thông tin đại chúng - thực trạng và giải pháp, Tọa đàm “Thực trạng và giải pháp phát huy giá trị tài liệu” do Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TP. Hồ Chí Minh và Trung tâm Lưu trữ quốc gia II tổ chức tháng 5/2016.
4. Công bố tài liệu lưu trữ thời kỳ Việt Nam Cộng hòa tại Trung tâm Lưu trữ quốc gia II, Luận văn thạc sĩ chuyên ngành Lưu trữ học, bảo vệ tháng 9/2016.
5. Công bố, giới thiệu tài liệu chính quyền Việt Nam Cộng hòa (1955-1975) tại Trung tâm lưu trữ quốc gia II, Hội thảo quốc tế “Các nguồn tài liệu lưu trữ về Việt Nam giai đoạn cận hiện đại – Giá trị và khả năng tiếp cận” do Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn – ĐHQGHN tổ chức vào tháng 10/2016.
6. Cách mạng công nghiệp 4.0: Một số vấn đề đặt ra đối với quản lý nhà nước về văn thư, lưu trữ ở Việt Nam, Hội thảo khoa học “Định hướng phát triển ngành Lưu trữ học ở Việt Nam trong bối cảnh hội nhập khu vực và quốc tế”, Trường Đại học Khoa học Xã hội và nhân văn (Đại học Quốc gia Hà Nội) tổ chức tháng 11 năm 2017.
7. “Hoàn thiện cơ sở pháp lý về công bố tài liệu lưu trữ ở Việt Nam, Hội thảo quốc tế: “Vai trò của khoa học xã hội và nhân văn trong phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập quốc tế”, Trường Đại học Khoa học Xã hội và nhân văn (Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh) tháng 11 năm 2017.
8. “Chính sách đào tạo và phát triển nguồn nhân lực văn thư, lưu trữ ở Việt Nam trong tình hình mới”, Hội thảo khoa học “Đổi mới tổ chức quản lý và phương thức khai thác nguồn thông tin hồ sơ, tài liệu thời văn phòng hiện đại”, Trường Đại học Trà Vinh tháng 01 năm 2019.
9. “Một số điểm mới trong quy định về công tác văn thư”, Tạp chí Phát triển nguồn nhân lực, số 03 (68) năm 2020.
10. “Một số giải pháp thúc đẩy chuyển đổi số tại Thành phố Hồ Chí Minh”, Hội thảo khoa học “Cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020: Thực trạng và định hướng đến năm 2030”, do Phân hiệu Học viện Hành chính Quốc gia tại Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức tháng 10 năm 2020.
11. Điểm mới trong quy định về công tác văn thư theo Nghị định số 30/2020/NĐ-CP và giải pháp triển khai, Hội thảo khoa học sau đại học năm 2020 của Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn.
12. “Hoàn thiện tổ chức và hoạt động của tổ chức Đảng, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tại các thành phố trực thuộc trung ương thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị”, Hội thảo khoa học: "Xây dựng Chính quyền đô thị - Lý luận và thực tiễn" do Học viện Cán bộ, Trường Đại học Sài Gòn và Trường Chính trị tỉnh Bình Phước phối hợp tổ chức, tháng 10/2020.
13. “Điểm mới trong quy định về công tác văn thư theo Nghị định số 30/2020/NĐ-CP” (viết chung với Nguyễn Thị Ly), Hội thảo Khoa học Sau đại học năm 2020 của Trường Đại học Khoa học Xã hội và nhân văn (Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh) tháng 11 năm 2020.
14. “Đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức văn thư, lưu trữ tại Thành phố Hồ Chí Minh trong giai đoạn chuyển đổi số” (viết chung với Huỳnh Văn Phùng), Hội thảo khoa học “Quản trị văn phòng trong bối cảnh hội nhập quốc tế và cách mạng công nghiệp 4.0, Trường Đại học Khoa học Xã hội và nhân văn (Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh) tháng 11 năm 2020.
15. “Công tác văn thư-lưu trữ tại xã Mỹ An, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang” (viết chung với Nguyễn Thị Ly), Hội thảo khoa học “Xây dựng văn phòng UBND cấp xã vững mạnh, đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính ở địa phương, Trường Đại học Trà Vinh tháng 11 năm 2020.
16. “Xây dựng chuẩn ra Chương trình đào tạo đại học Quản lý nhà nước tại Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh”, Tọa đàm khoa học: Rà soát, cập nhật, đổi mới Chương trình đào tạo đại học ngành Quản lý nhà nước tại Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh", tháng 4/2021
17. “Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực chuyển đổi số tại Thành phố Hồ Chí Minh”, Hội thảo khoa học “Định hướng phát triển Thành phố Hồ Chí Minh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045”, do UBND Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức tháng 5/2021.
18. “Xây dựng mô hình gắn kết đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực văn thư, lưu trữ trong bối cảnh chuyển đổi số”, Hội thảo khoa học “Hợp tác doanh nghiệp: Triển vọng cho Phân hiệu Trường Đại học Nội vụ Hà Nội tại TP. Hồ Chí Minh, giai đoạn 2021-2025”, tháng 6/2021.

Thành tích đã đạt được
- Lao động tiên tiến từ năm 2017 đến năm 2020
- Bằng khen của UBND tỉnh Tây Ninh về thành tích xuất sắc trong phong trào thanh niên tình nguyện năm 2007
- Bằng khen của UBND tỉnh Bình Phước về thành tích xuất sắc trong phong trao thanh niên tình nguyện năm 2008
- Bằng khen của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh về thành tích xuất sắc trong phong trào thanh niên năm học 2008-2009

Bản in