Học viện Cán bộ tổ chức Hội thảo khoa học "Góp ý Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)"

10/03/2023
Thực hiện Nghị quyết số 18/NQ-TW, các cơ quan chức năng đã tiến hành xây dựng Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi). Ngày 23 tháng 12 năm 2022, Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Nghị quyết số 671/NQ-UBTVQH5 về việc tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi). Ngày 31 tháng 12 năm 2022, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 170/NQ-CP về Kế hoạch tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi). Ngày 19 tháng 01 năm 2023, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 260/QĐ-UBND về kế hoạch tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh;

Nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học của sinh viên Khoa Nhà nước và pháp luật

25/02/2023
Chiều ngày 24 tháng 02 năm 2023, Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức nghiệm thu 02 đề tài nghiên cứu khoa học gồm đề tài “Hoạt động xét xử người dưới 18 tuổi phạm tội – Nghiên cứu thực tiễn tại Thành phố Hồ Chí Minh” do sinh viên Lê Bá Hưng, lớp K05203, ngành Luật làm chủ nhiệm đề tài và đề tài “Hoàn thiện quy định pháp luật về vấn đề cấp dưỡng sau ly hôn của cha mẹ đối với con” do sinh viên Phạm Bích Vân, lớp K4203B, ngành Luật làm chủ nhiệm đề tài.

Nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học của sinh viên ngành Chính trị học

25/02/2023
Chiều ngày 24 tháng 02 năm 2023, Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học “Giáo dục đạo đức cách mạng cho đoàn viên, thanh niên Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh trong bối cảnh cách mạng công nghiệp lần thứ tư” do sinh viên Ngô Quang Trường, lớp K05203, ngành Chính trị học làm chủ nhiệm đề tài.

Nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học của sinh viên ngành Chính trị học

09/02/2023
Chiều ngày 09 tháng 02 năm 2023, Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học “Tư tưởng chính trị của Aristotle trong tác phẩm "Chính trị luận" và sự vận dụng vào đời sống chính trị Việt Nam hiện nay” do sinh viên Trương Phạm Bảo Ngọc, lớp K05CTH, ngành Chính trị học làm chủ nhiệm đề tài.

Hội thảo "Đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa"

09/02/2023
Sáng ngày 09 tháng 02 năm 2023, Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Hội thảo “Đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa””. Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh là một trong các đơn vị được phân công tham gia công tác tổ chức Hội thảo.

Nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học của sinh viên ngành Quản lý nhà nước

07/02/2023
Chiều ngày 06 tháng 02 năm 2023, Khoa Nhà nước và pháp luật (Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh) tổ chức nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học “Giải pháp nâng cao hiệu quả việc học cùng lúc 2 hai trình đại học của sinh viên tại Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh” do sinh viên Phạm Hồng Sơn, lớp K4A1-QLNN ngành Quản lý nhà nước làm chủ nhiệm đề tài.

Học viện Cán bộ tổ chức Hội nghị Nghiên cứu khoa học năm 2023

06/02/2023
Thực hiện Kế hoạch số 44-KH/HVCB ngày 26 tháng 9 năm 2022 của Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh về thực hiện Chiến lược phát triển Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 (Chiến lược 3: Đẩy mạnh nghiên cứu khoa học và công bố quốc tế giai đoạn 2022 - 2025); Kế hoạch số 44-KH/HV ngày 26 tháng 12 năm 2022 của Học viện về tổ chức Hội nghị Nghiên cứu khoa học năm 2023, sáng ngày 06 tháng 02 năm 2023, Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức Hội nghị này nhằm tổng kết, đánh giá hoạt động nghiên cứu khoa học của Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh năm 2022; định hướng và đề ra các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động nghiên cứu khoa học tại Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh trong năm 2023; thảo luận những giải pháp để thúc đẩy công tác nghiên cứu khoa học trong thời gian tới.