Nghiệm thu đề tài khoa học cấp Thành phố

Cập nhật ngày: 02/10/2020
Ngày 25/6/2009, Hội đồng nghiệm thu đề tài khoa học công nghệ do Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố thành lập

 Ngày 25/6/2009, Hội đồng nghiệm thu đề tài khoa học công nghệ do Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố thành lập đã tổ chức buổi nghiệm thu đề tài nghiên cứu "Bài học kinh nghiệm và những giải pháp để nâng cao hiệu quả của chương trình 3 giảm: ma túy, mại dâm và tội phạm của Thành phố Hồ Chí Minh" do TS. Trương Thị Hiền làm chủ nhiệm và Trường Cán bộ Thành phố là cơ quan chủ trì.
 Đề tài được trình bày trong 127 trang chính và 23 trang phụ lục. Nội dung chính của đề tài gồm 3 chương: Cơ sở lý luận, thực tiễn chương trình mục tiêu 3 giảm của Thành phố Hồ Chí Minh; Tình hình thực hiện chương trình mục tiêu 3 giảm trên địa bàn Thành phố; Những bài học kinh nghiệm và kiến nghị những giải pháp nâng cao hiệu quả thực hiện chương trình mục tiêu 3 giảm của Thành phố Hồ Chí Minh.
 Đề tài đã có những đánh giá khá sâu sắc, cụ thể những kết quả đạt được trên nhiều mặt của chương trình 3 giảm cùng với những khó khăn, hạn chế của nó; đã rút ra 7 bài học kinh nghiệm có giá trị tốt cho việc kéo giảm mại dâm, ma túy, tội phạm; đã nêu ra 5 phương hướng, nhiệm vụ của chương trình 3 giảm trong giai đoạn mới; đồng thời đưa ra được những kiến nghị khả thi để tiếp tục triển khai có hiệu quả chương trình (3 kiến nghị với Thành phố và 9 kiến nghị với Trung ương). Những nghiên cứu sâu của đề tài về công tác phòng, chống tệ nạn ma túy trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh nhất là về đề án hậu cai nghiện có thể sẽ là những kinh nghiệm đáng để các địa phương khác tham khảo.

Bản in
Các bài viết khác