Lê Thị Hồng Hà

Cập nhật ngày: 01/11/2021

TS. Lê Thị Hồng Hà

TRƯỞNG KHOA

Email: l.thha@hcmca.edu.vn

Các công trình nghiên cứu khoa học đã công bố

- Các đề tài nghiên cứu khoa học đã tham gia
1. Những biến đổi trong đời sống của nông dân Quận 9 dưới tác động của quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa, (2011), Cấp cơ sở, Chủ nhiệm.
2. Đặc trưng, vai trò của đội ngũ công nhân Thành phố Hồ Chí Minh trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa, (2012), Cấp Thành phố, Thành viên.
3. Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về sự thống nhất giữa lý luận và thực tiễn trong việc giảng dạy môn triết học Mác – Lênin và chủ nghĩa xã hội khoa học tại Học viện Cán bộ Tp. Hồ Chí Minh, (2014), Cấp cơ sở, Chủ nhiệm.

- Các bài viết đăng trên tạp chí
1. Bác Hồ với giáo dục và đội ngũ giáo viên, Tạp chí Phát triển nhân lực, Học viện Cán bộ TP. Hồ Chí Minh, ISSN 1859 – 2732, số 04/2009.
2. Tư tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề đánh giá cán bộ, Tạp chí Phát triển nhân lực, Học viện Cán bộ TP. Hồ Chí Minh, ISSN 1859 – 2732, số 06/2013.
3. Tư tưởng Hồ Chí Minh về sự thống nhất giữa lý luận và thực tiễn trong giáo dục lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên, Tạp chí Khoa học chính trị, Học viện Chính trị khu vực II, ISSN 1859 – 0187, số 04/2017
4. Từ tư tưởng Hồ Chí Minh về mục đích giáo dục lý luận chính trị đến việc nâng cao tính tư tưởng trong giáo dục lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên hiện nay, Tạp chí Triết học, Viện Triết học, ISSN 0866-7632, số 03 (322)/2018.
5. Xây dựng đội ngũ giảng viên giảng dạy lý luận chính trị tại các trường chính trị hiện nay, Tạp chí Phát triển nhân lực, Học viện Cán bộ TP. Hồ Chí Minh, ISSN 1859 – 2732, số 04/2019.

- Các bài viết cho hội thảo khoa học
1. Quan điểm của Đảng về kết hợp đồng bộ giữa đổi mới kinh tế và đổi mới chính trị trong Văn kiện Đại hội XII, 2017, Hội thảo khoa học của Học viện chính trị khu vực II tổ chức.
2. Từ tư tưởng Hồ Chí Minh về mục đích giáo dục lý luận chính trị trong tác phẩm “Đường cách mệnh” xác định nhiệm vụ chủ yếu trong công tác giáo dục lý luận chính trị hiện nay, 10/2017, Hội thảo khoa học của Ban Tuyên giáo Tp.HCM và Học viện Cán bộ, tổ chức tại Ban Tuyên giáo Tp.HCM.
3. Nâng cao tính tư tưởng trong giảng dạy lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên nhằm ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, 01/2020, Hội thảo khoa học của Học viện Cán bộ Tp.HCM.
4. Nâng cao tính tư tưởng – nhiệm vụ quan trọng trong giảng dạy lý luận chính trị nhằm bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, 8/2020, Hội thảo khoa học cấp tỉnh, do Trường Chính trị Kiên Giang tổ chức.
5. Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện chính sách xóa đói, giảm nghèo theo tư tưởng Hồ Chí Minh, 10/2020, Hội thảo khoa học của Bảo tàng Tp.HCM và Học viện Cán bộ, tổ chức tại Bảo tàng Tp.HCM.
6. Quan điểm của Ph. Ăngghen về vận động trong tác phẩm “Biện chứng của tự nhiên” – giá trị và ý nghĩa trong nghiên cứu khoa học tự nhiên hiện đại (Đồng tác giả), 04/2021, Hội thảo khoa học: “Priedrich Engels – Nhà tư tưởng lỗi lạc” do Trường ĐH Thủ Dầu Một tổ chức.

- Các sách, tài liệu học tập
1. Lịch sử tư tưởng Việt Nam (Chủ biên), 2020, Tài liệu học tập, Khoa Lý luận cơ sở, Học viện Cán bộ TP.HCM

Thành tích đã đạt được
- Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở các năm: 2013, 2014, 2015, 2016, 2017.
- Bằng khen của UBND TP.HCM các năm 2016, 2018: Thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 02 năm học liên tục.

Bản in