Khai giảng 05 lớp Tập huấn giáo trình Trung cấp Lý luận Chính trị

Cập nhật ngày: 14/06/2021
Thực hiện Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức và giảng viên lý luận chính trị năm 2021, sáng ngày 14 tháng 6 năm 2021, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức lễ Khai giảng 05 lớp Tập huấn giáo trình Trung cấp Lý luận Chính trị cho giảng viên các trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, trường cán bộ của các bộ, ngành, đoàn thể Trung ương bằng hình thức trực tuyến qua các điểm cầu truyền hình.

   Dự lễ Khai giảng, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh có: PGS.TS. Nguyễn Duy Bắc - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện quốc gia Hồ Chí Minh, TS. Nguyễn Thị Thanh Nhàn - Vụ trưởng Vụ Các trường chính trị; Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh có: TS. Bùi Thị Ngọc Trang - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh; đại diện lãnh đạo các phòng, khoa của Học viện Cán bộ.

   Sau lễ Khai giảng, chương trình Tập huấn bắt đầu với Lớp 1 thuộc học phần: Nội dung cơ bản của Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh được triển khai từ ngày 14/6 đến ngày 22/6/2021;

   Lớp 2 thuộc học phần: Lịch sử Đảng, xây dựng Đảng, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội sẽ diễn ra từ ngày 23/6 đến ngày 01/7/2021;

   Lớp 3 thuộc học phần: Đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước Việt Nam sẽ tiến hành từ ngày 02/7 đến ngày 09/7/2021;

   Lớp 4 thuộc học phần: Nội dung cơ bản về Nhà nước và pháp luật Việt Nam; Quản lý hành chính nhà nước sẽ được triển khai từ ngày 12/7 đến ngày 19/7/2021;

   Lớp 5 thuộc học phần: Kỹ năng lãnh đạo, quản lý sẽ tiếp tục từ ngày 20/7 đến ngày 27/7/2021.

Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh
PGS.TS. Nguyễn Duy Bắc - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phát biểu Khai giảng

Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh
TS. Bùi Thị Ngọc Trang - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh dự Khai giảng

Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh
TS. Bùi Thị Ngọc Trang và giảng viên Khoa Lý luận cơ sở dự tập huấn về Nội dung cơ bản của Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh

Tin, ảnh: N.Thảo

Bản in
Các bài viết khác