Hội thảo khoa học "Tác phẩm Một số vấn đề lý luận và thực tiễn và chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và việc thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW"

Cập nhật ngày: 27/10/2022
Sáng ngày 27 tháng 10 năm 2022, Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Đảng ủy Khối Dân - Chính - Đảng Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Hội thảo khoa học “Tác phẩm Một số vấn đề lý luận và thực tiễn và chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và việc thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW”. Hội thảo được diễn ra tại Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh.

   Chủ trì Hội thảo có PGS.TS. Nguyễn Tấn Phát - Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện Cán bộ; đồng chí Nguyễn Thị Kim Dung - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối Dân - Chính - Đảng Thành phố Hồ Chí Minh, phụ trách Đảng bộ Khối; đồng chí Hàng Thị Thu Nga - Phó Bí thư Đảng ủy Khối Dân - Chính - Đảng Thành phố Hồ Chí Minh và PGS. TS. Nguyễn Văn Y - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện Cán bộ.

PGS.TS. Nguyễn Tấn Phát - Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện Cán bộ; đồng chí Nguyễn Thị Kim Dung - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối Dân - Chính - Đảng Thành phố Hồ Chí Minh; đồng chí Hàng Thị Thu Nga - Phó Bí thư Đảng ủy Khối Dân - Chính - Đảng Thành phố Hồ Chí Minh và PGS. TS. Nguyễn Văn Y - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện Cán bộ chủ trì Hội thảo

   Tham dự Hội thảo có các đồng chí Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Dân - Chính - Đảng; các đồng chí Ban Chấp hành Đảng bộ Khối; đại diện lãnh đạo các ban, đoàn thể Khối; đại diện cấp ủy cơ sở, các nhà khoa học, nhà nghiên cứu; đại diện lãnh đạo các đơn vị và giảng viên, viên chức Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh; phóng viên các báo, đài đến tham dự và đưa tin Hội thảo.

Toàn cảnh Hội thảo

TS. Bùi Thị Ngọc Trang (hàng đầu, bên phải) - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện Cán bộ tham dự Hội thảo

   Phát biểu đề dẫn Hội thảo, PGS.TS. Nguyễn Tấn Phát - Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện khẳng định: Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng là nội dung cơ bản, hệ trọng của công tác xây dựng, chỉnh đốn Ðảng; là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của toàn Ðảng, toàn dân hiện nay. Nghị quyết số 35-NQ/TW nêu rõ, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng là bảo vệ Ðảng, Cương lĩnh chính trị, đường lối của Ðảng; bảo vệ nhân dân, Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam; bảo vệ công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế; bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc; giữ gìn môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước. Bên cạnh đó, công tác đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, cơ hội chính trị; đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ được coi là then chốt để đảm bảo thành công quá trình xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nước ta.

   Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã xác định quan điểm: “Kiên định và vận dụng, phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; kiên định đường lối đổi mới của Đảng; kiên định các nguyên tắc xây dựng Đảng để xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa”. Văn kiện Đại hội đã đưa ra những thông điệp mạnh mẽ, đúng đắn về định hướng đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam trong thời gian tới. Tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” tập hợp 29 bài viết, bài phát biểu của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong thời gian từ khi chuẩn bị xây dựng Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đến nay. Tác phẩm đã hệ thống lại những thành tựu phát triển lý luận và những kết quả tổng kết thực tiễn mới nhất của Đảng ta về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam.

   Nhằm triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng về nội dung tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, làm cho cán bộ, đảng viên nhận thức sâu sắc về chủ nghĩa xã hội, bản chất, mục tiêu, quy luật khách quan của con đường đi lên chủ nghĩa xã hội; cùng với đó là đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch, Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh và Đảng uỷ Khối Dân - Chính - Đảng Thành phố đã phối hợp xây dựng Kế hoạch tổ chức Hội thảo khoa học “Tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và việc thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW” với mục tiêu (1) Thảo luận nội dung tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhằm khẳng định những giá trị lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội, con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; (2) Khẳng định vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới; (3) Đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

PGS.TS. Nguyễn Tấn Phát - Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện Cán bộ phát biểu đề dẫn Hội thảo

   Trong quá trình chuẩn bị tổ chức Hội thảo, Ban Tổ chức nhận được 53 bài tham luận đáp ứng các yêu cầu và mục tiêu của Hội thảo. Các bài viết tham luận đã tập trung vào ba nội dung trọng tâm:

Thứ nhất, về tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Ở nhóm chủ đề này, các bài viết tập trung vào những nội dung chính đã được đề cập trong Tác phẩm: (1) Tư duy lý luận về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; (2) Các vấn đề lý luận và thực tiễn trên các lĩnh vực khác nhau như xây dựng Đảng, chế độ dân chủ, phát triển kinh tế, văn hoá, … trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; (3) Các giải pháp để phát huy tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc, nâng cao lòng yêu nước, tinh thần dân tộc, nuôi dưỡng khát vọng xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Thứ hai, về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Trong chủ đề này, các bài viết tập trung vào các nội dung cụ thể: (1) Những vấn đề lý luận về nền tảng tư tưởng của Đảng; (2) Nhận diện và đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch; (3) Vai trò của các tổ chức đảng, tổ chức chính trị - xã hội, các trường chính trị trong việc thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW; (4) Kết quả thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW tại Thành phố Hồ Chí Minh và tại Đảng bộ khối Dân - Chính - Đảng Thành phố trong thời gian qua.

Thứ ba, về các giải pháp thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 35-NQ/TW trong thời gian tới. Trong nhóm chủ đề này, các bài viết tập trung đề xuất các giải pháp để tổ chức trong thời gian tới, trong đó nhấn mạnh đến vai trò lãnh đạo của Đảng; nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ đảng viên; công tác báo chí, tuyên truyền, giảng dạy lý luận chính trị… trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

   Tại Hội thảo, các đại biểu được nghe 09 tham luận từ các nhà khoa học:

1/ Tham luận “Cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - Sự phát triển sáng tạo, góp phần hoàn thiện tư duy lý luận về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” do TS. Nguyễn Thị Vân - Giảng viên Khoa Lý luận cơ sở, Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh trình bày.

TS. Nguyễn Thị Vân - Giảng viên Khoa Lý luận cơ sở, Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh trình bày tham luận tại Hội thảo

2/ Tham luận “Mỗi quốc gia có quyền lựa chọn chế độ dân chủ phù hợp” do Đại tá Nguyễn Thành Giáp - Nguyên Trưởng Bộ môn Công tác Đảng, chính trị, Trường Quân sự Quân Khu 7 trình bày.

Đại tá Nguyễn Thành Giáp - Nguyên Trưởng Bộ môn Công tác Đảng, chính trị, Trường Quân sự Quân Khu 7 trình bày tham luận tại Hội thảo

3/ Tham luận “Công tác giáo dục và tạo môi trường để đảng viên trẻ rèn luyện lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa, nâng cao lòng yêu nước, lòng tự hào dân tộc, nuôi dưỡng hoài bão, khát vọng xây dựng và bảo vệ Tổ quốc” do đồng chí Trương Minh Tước Nguyên - Phó Bí thư Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh trình bày.

Đồng chí Trương Minh Tước Nguyên - Phó Bí thư Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh trình bày tham luận tại Hội thảo

4/ Tham luận “Phát huy tính chủ động của tổ chức Đảng và cán bộ, đảng viên trong đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch” do TS. Trần Thị Hà Vân - Trưởng khoa Xây dựng Đảng, Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh trình bày.

TS. Trần Thị Hà Vân - Trưởng khoa Xây dựng Đảng, Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh trình bày tham luận tại Hội thảo

5/ Tham luận “Phát huy trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng” do TS. Vũ Thị Nghĩa - Phó Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Đồng Nai trình bày.

TS. Vũ Thị Nghĩa - Phó Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Đồng Nai trình bày tham luận tại Hội thảo

6/ Tham luận “Giảng viên trường Chính trị thực hiện nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới” do TS. Lê Thị Hồng Hà - Trưởng khoa Lý luận cơ sở, Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh trình bày.

TS. Lê Thị Hồng Hà - Trưởng khoa Lý luận cơ sở, Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh trình bày tham luận tại Hội thảo

7/ Tham luận “Tuyên giáo Củ Chi nỗ lực góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng” do đồng chí Phan Hiệp Hòa - Huyện ủy viên, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy Củ Chi trình bày.

Đồng chí Phan Hiệp Hòa - Huyện ủy viên, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy Củ Chi trình bày tham luận tại Hội thảo

8/ Tham luận “Xây dựng thế trận trên không gian mạng - Nhìn từ thực tiễn công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch của Thành phố Hồ Chí Minh” do đồng chí Đỗ Quyết Thắng - Phó trưởng Phòng Báo chí - Xuất bản, Ban Tuyên giáo Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh trình bày.

Đồng chí Đỗ Quyết Thắng - Phó trưởng Phòng Báo chí - Xuất bản, Ban Tuyên giáo Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh trình bày tham luận tại Hội thảo

9/ Tham luận “Phát triển khu vực kinh tế tư nhân, lý luận và thực tiễn - quan điểm và định hướng trong cuốn sách “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” do TS. Hoàng Văn Tú - Trưởng Bộ môn Chính trị học, Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh trình bày.

TS. Hoàng Văn Tú - Trưởng Bộ môn Chính trị học, Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh trình bày tham luận tại Hội thảo

Bên cạnh đó, Hội thảo còn được lắng nghe ý kiến thảo luận của đồng chí Hồ Nam - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy.

Đồng chí Hồ Nam - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy thảo luận tại Hội thảo

Đồng chí Nguyễn Thị Kim Dung - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối Dân - Chính - Đảng Thành phố Hồ Chí Minh kết luận Hội thảo

   Kết luận Hội thảo, đồng chí Nguyễn Thị Kim Dung - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối Dân - Chính - Đảng Thành phố Hồ Chí Minh, phụ trách Đảng bộ Khối tổng kết những nội dung quan trọng sau:

- Một là, Hội thảo đã khẳng định rõ tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” là một công trình có tầm khái quát lý luận cao, tổng kết thực tiễn sâu sắc về những phát triển sáng tạo riêng có của Đảng ta về mô hình chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam.

- Hai là, đã phân tích, làm rõ các nội dung cốt lõi, khẳng định giá trị khoa học và tính thời sự sâu sắc của tác phẩm; nhấn mạnh vai trò của tác phẩm trên một số lĩnh vực cụ thể; củng cố niềm tin, lòng kiên định với mục tiêu, lý tưởng độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội; làm rõ những luận cứ khoa học để đánh bại âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch trong tình hình mới.

- Ba là, đã đề xuất, kiến nghị những giải pháp về lý luận và thực tiễn để thực hiện thành công sự nghiệp Đổi mới vì chủ nghĩa xã hội. Trọng tâm là cụ thể hóa, thể chế hóa các quan điểm, định hướng, chỉ dẫn của đồng chí Tổng Bí thư; vận dụng giá trị tác phẩm vào đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả các mặt công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng cơ quan, đơn vị và đội ngũ cán bộ, đảng viên; nâng cao trách nhiệm mỗi tổ chức và cá nhân; tạo sự thống nhất trong toàn Đảng và đồng thuận trong các tầng lớp nhân dân để thực hiện thắng lợi các mục tiêu đề ra.

- Bốn là, Hội thảo đã làm rõ, phân tích, nhận diện về quan điểm sai trái, quan điểm thù địch, về các âm mưu, thủ đoạn phá hoại tư tưởng của các thế lực thù địch, nhất là trên không gian mạng. Đồng thời Hội thảo cũng khẳng định rõ tính cách mạng, khoa học, giá trị bền vững của Chủ nghĩa Mác - Lê nin và tư tưởng Hồ Chí Minh đối với công cuộc đổi mới ở Việt Nam – là nền tảng lý luận góp phần đấu tranh phản bác những luận điệu sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch, bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng.

- Năm là, các cơ quan, đơn vị, nhà khoa học, các nhà lãnh đạo trong các tham luận đã dành nhiều sự quan tâm, đưa ra các luận cứ khoa học về thực trạng, sự cần thiết phải nâng cao tính chủ động trong đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch trong giai đoạn hiện nay; đề xuất một số nhiệm vụ, giải pháp để nâng cao hiệu quả thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW trong thời gian tới.

   Các giải pháp, đề xuất, kiến nghị từ Hội thảo sẽ là cơ sở quan trọng để chúng ta tiếp tục nghiên cứu, chọn lọc, cụ thể hóa vào trong các chương trình, kế hoạch gắn với việc thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng các cấp, với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Trong đó, có các giải pháp trọng tâm:

- Một là, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nghiên cứu về giá trị lý luận và ý nghĩa thực tiễn trong tác phẩm của Tổng Bí thư; lãnh đạo cấp ủy cơ sở tiếp tục triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng về nội dung tác phẩm gắn với đợt sinh hoạt chính trị “Tự soi, Tự sửa” về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị theo Kết luận số 21-KL/TW.

- Hai là, phát huy tính chủ động, trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên trong đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch; cải tiến, đổi mới nội dung, phương thức bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng theo hướng thiết thực, hiệu quả; tăng cường nắm bắt, đánh giá, định hướng, giải quyết những vấn đề tư tưởng, bức xúc trong đảng viên, trong ngành, trong cơ quan, đơn vị.

- Ba là, tiếp tục nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ; chú trọng nâng cao chất lượng công tác tự phê bình và phê bình gắn với kiểm điểm việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ hằng năm của tập thể cấp ủy, tổ chức đảng, đảng viên một cách thực chất; đảm bảo các nguyên tắc tổ chức, sinh hoạt Đảng; kịp thời giúp đỡ đảng viên sửa chữa những thiếu sót, ngăn ngừa sai phạm, đồng thời xử lý nghiêm minh những trường hợp cố tình sai phạm.

- Bốn là, tăng cường công tác quản lý đảng viên, nhất là quản lý chặt chẽ đảng viên chấp hành sinh hoạt đảng tại chi bộ; nắm chắc vấn đề chính trị hiện nay của đảng viên; nâng cao chất lượng công tác kết nạp đảng viên mới, thường xuyên sàng lọc kiên quyết đưa ra khỏi Đảng những người không còn đủ tư cách đảng viên.

- Năm là, lãnh đạo tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của chi bộ, góp phần ngăn chặn suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên. Tập trung kiểm tra, giám sát việc khắc phục những hạn chế, thiếu sót, những biểu hiện suy thoái đã được cấp ủy cơ sở giới thiệu, kiên quyết xử lý các trường hợp sai phạm.

   Sau hơn 3 giờ làm việc nghiêm túc, khoa học, đã có 09 tham luận và 01 ý kiến phát biểu được trình bày trực tiếp tại Hội thảo, cho thấy sự quan tâm của các nhà lãnh đạo, quản lý, các chuyên gia, các nhà khoa học, các cơ quan, đơn vị về tư tưởng, nội dung tác phẩm Một số vấn đề lý luận và thực tiễn và chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng, công tác xây dựng, chỉnh đốn Ðảng và việc thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 35-NQ/TW.

Đại biểu tham dự Hội thảo chụp ảnh lưu niệm

Tin, ảnh: Thanh Tiên

 

Bản in
Các bài viết khác