Hội thảo Giải pháp thực hiện Kết luận số 21-KL/TW và Quy định số 37-QĐ/TW về xây dựng, chỉnh đốn Đảng hiện nay

Cập nhật ngày: 08/11/2022
Sáng ngày 08 tháng 11 năm 2022, Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Quận ủy Phú Nhuận tổ chức Hội thảo “Giải pháp thực hiện Kết luận số 21-KL/TW và Quy định số 37-QĐ/TW về xây dựng, chỉnh đốn Đảng hiện nay”. Hội thảo được diễn ra tại Hội trường Ủy ban nhân dân quận Phú Nhuận.

Chủ trì Hội thảo có PGS.TS. Nguyễn Tấn Phát - Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện Cán bộ; đồng chí Phạm Hồng Sơn - Bí thư Quận ủy Phú Nhuận; PGS.TS. Nguyễn Văn Y - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện Cán bộ; đồng chí Huỳnh Đăng Linh - Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Phú Nhuận và đồng chí Nguyễn Đông Tùng – Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Phú Nhuận.

PGS.TS. Nguyễn Tấn Phát - Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện Cán bộ; đồng chí Phạm Hồng Sơn - Bí thư Quận ủy Phú Nhuận; PGS. TS. Nguyễn Văn Y - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện Cán bộ; đồng chí Huỳnh Đăng Linh - Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Phú Nhuận và đồng chí Nguyễn Đông Tùng – Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Phú Nhuận chủ trì Hội thảo

   Tham dự Hội thảo có đồng chí Phạm Phương Thảo -Nguyên Phó Bí thư Thành ủy,Nguyên Chủ tịch Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh; đồng chí Huỳnh Cách Mạng - Thành ủy viên, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Thành ủy; ThS. Nguyễn Thanh Thuyên – Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Bình Phước; đồng chí Tăng Hữu Phong – Tổng Biên tập Báo Sài Gòn giải phóng; các đồng chí đại diện các cơ quan chuyên trách, tham mưu giúp việc Thành ủy; các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ quận Phú Nhuận khóa XII; các đồng chí bí thư chi bộ, đảng bộ cơ sở và cấp ủy viên phụ trách công tác tuyên giáo của các chi bộ, đảng bộ cơ sở, bí thư chi bộ khu phố, đại diện cấp ủy chi bộ các trường học; đại diện lãnh đạo cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Quận ủy; đại diện lãnh đạo các tổ chức chính trị - xã hội quận; các nhà khoa học, nhà nghiên cứu; đại diện lãnh đạo các đơn vị và giảng viên, viên chức Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh; phóng viên các báo, đài đến tham dự và đưa tin Hội thảo.

Toàn cảnh Hội thảo

Phát biểu đề dẫn Hội thảo, PGS.TS. Nguyễn Tấn Phát - Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện khẳng định: Xây dựng, chỉnh đốn Đảng là nhiệm vụ cơ bản, quan trọng, cấp bách, có ý nghĩa quyết định đối với toàn bộ sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, sự tồn vong của Đảng và chế độ, sự phát triển bền vững của đất nước. Với ý nghĩa, tầm quan trọng đặc biệt đó, trong các Văn kiện, Đảng ta luôn khẳng định công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng là một nội dung trọng tâm, là vấn đề then chốt, là công việc hệ trọng của Đảng.

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng xác định: “Tiếp tục xây dựng, chỉnh đốn Đảng toàn diện; tăng cường bản chất giai cấp công nhân của Đảng; đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao năng lực lãnh đạo, cầm quyền của Đảng; xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, nhất là cán bộ cấp chiến lược, người đứng đầu có đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; làm tốt công tác tư tưởng, lý luận; chú trọng công tác bảo vệ Đảng, bảo vệ chính trị nội bộ; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật, công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng và công tác dân vận của Đảng”. Để triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, trên cơ sở đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khoá XI, Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khoá XII về xây dựng Đảng và Quy định số 47-QĐ/TW về những điều Đảng viên không được làm, Đảng ta đã ban hành Kết luận số 21-KL/TW về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" và Quy định số 37-QĐ/TW thay thế Quy định số 47-QĐ/TW về những điều đảng viên không được làm với những nội dung mới cho phù hợp trong giai đoạn hiện nay.

Phú Nhuận là một trong những quận trung tâm của Thành phố Hồ Chí Minh đã có nhiều đóng góp vào sự phát triển chung của Thành phố. Trong những năm qua, Đảng bộ quận Phú Nhuận luôn xác định công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng là công việc then chốt, có ý nghĩa quyết định đối với sự phát triển chung của quận, là nhiệm vụ trung tâm trong quá trình tổ chức các hoạt động lãnh đạo, quản lý. Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận Phú Nhuận lần thứ XII nhiệm kỳ 2020-2025 xác định mục tiêu: “Tăng cường xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị vững mạnh, giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; phát huy thế mạnh, tập trung đổi mới, sáng tạo, huy động hiệu quả các nguồn lực; xây dựng, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội; tiếp nối truyền thống đoàn kết, nghĩa tình; quyết tâm xây dựng quận Phú Nhuận có chất lượng sống tốt vì hạnh phúc của Nhân dân”. Đảng bộ quận Phú Nhuận hiện đang triển khai thực hiện chủ đề năm 2022 “Đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; tăng cường kỷ luật, kỷ cương và phát huy tính tiên phong, gương mẫu, tinh thần dũng cảm, năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm của cán bộ, đảng viên”. 

Để nhận thức sâu sắc nội dung xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong Kết luận số 21-KL/TW, Quy định số 37-QĐ/TW và vận dụng thực hiện có hiệu quả trong thực tiễn, Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh và Quận uỷ Phú Nhuận đã phối hợp xây dựng Kế hoạch tổ chức Hội thảo “Giải pháp thực hiện Kết luận số 21-KL/TW và Quy định số 37-QĐ/TW về xây dựng, chỉnh đốn Đảng hiện nay với mục tiêu: (1) Nâng cao nhận thức của cấp ủy các cấp về vị trí, vai trò của công tác xây dựng, chỉnh đốn đảng gắn liền với xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; nêu cao tinh thần tự giác, ý thức trách nhiệm, gương mẫu của cán bộ, đảng viên trong thực hiện Kết luận số 21-KL/TW và Quy định số 37-QĐ/TW; (2) Đánh giá thực tiễn với những kết quả đã đạt được, thuận lợi, khó khăn, những vấn đề đặt ra trong công tác xây dựng, chỉnh đốn đảng và hệ thống chính trị tại quận Phú Nhuận trong thời gian qua; (3) Đề xuất các giải pháp, mô hình khả thi để thực hiện có hiệu quả Kết luận số 21-KL/TW và Quy định số 37-QĐ/TW trên địa bàn quận Phú Nhuận trong thời gian tới.

PGS.TS. Nguyễn Tấn Phát - Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện Cán bộ phát biểu đề dẫn Hội thảo

Trong quá trình chuẩn bị tổ chức Hội thảo, Ban Tổ chức nhận được 46 bài tham luận đáp ứng các yêu cầu và mục tiêu của Hội thảo. Các bài viết tham luận đã tập trung vào ba nội dung trọng tâm:

Thứ nhất, về những vấn đề lý luận và nội dung của Kết luận số 21-KL/TW, Quy định số 37-QĐ/TW, các bài viết tham luận tập trung vào những nội dung cụ thể: (1) Các vấn đề lý luận về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; (2) Nội dung và ý nghĩa của Kết luận số 21-KL/TW; (3) Những điểm mới của Quy định số 37-QĐ/TW so với Quy định số 47-QĐ/TW.

Thứ hai, về thực tiễn công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng tại Đảng bộ quận Phú Nhuận trong thời gian qua, các bài viết tập trung (1) đánh giá những kết quả đã đạt được và những vấn đề hạn chế trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; (2) những tồn tại, khó khăn trong công tác xây dựng đảng trong các lĩnh vực cụ thể; (3) những vấn đề đặt ra, những thách thức, khó khăn và trở ngại trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng trên thực tiễn.

Thứ ba, về các giải pháp thực hiện có hiệu quả Kết luận số 21-KL/TW và Quy định số 37-QĐ/TW tại Đảng bộ quận Phú Nhuận trong thời gian tới. Trong nhóm chủ đề này, các bài viết tập trung vào các nội dung cụ thể: (1) Những yêu cầu cần quan tâm của cấp uỷ, tổ chức đảng các cấp nhằm thực hiện có hiệu quả Kết luận số 21-KL/TW và Quy định số 37-QĐ/TW; (2) Vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng hiện nay; (3) Trách nhiệm của đảng viên trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; (4) Các biện pháp phòng ngừa suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá"; (5) Công tác tổng kết thực tiễn, tôn vinh, khen thưởng và xử lý kỷ luật. 

Hội thảo đã nghe 07 tham luận từ các đại biểu:

1/ Tham luận “Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và quản lý đảng viên” do đồng chí Phạm Phương Thảo - Nguyên Phó Bí thư Thành ủy, Nguyên Chủ tịch Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh trình bày. 

Đồng chí Phạm Phương Thảo - Nguyên Phó Bí thư Thành ủy, Nguyên Chủ tịch Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh trình bày tham luận tại Hội thảo

2/ Tham luận “Nâng cao chất lượng công tác đánh giá cán bộ, giải pháp quan trọng để xây dựng đội ngũ cán bộ” do ThS. Nguyễn Thành Phương - Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy, Trưởng Ban Tổ chức Quận ủy Phú Nhuận trình bày.

ThS. Nguyễn Thành Phương - Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy, Trưởng Ban Tổ chức Quận ủy Phú nhuận trình bày tham luận tại Hội thảo

3/ Tham luận “Nâng cao chất lượng, hiệu quả việc thực hiện Kết luận số 21-KL/TW trong đội ngũ cán bộ, đảng viên” do ThS. Nguyễn Thị Hà - Phó Trưởng khoa Xây dựng Đảng, Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh trình bày.

ThS. Nguyễn Thị Hà - Phó Trưởng khoa Xây dựng Đảng, Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minhtrình bày tham luận tại Hội thảo

4/ Tham luận “Các giải pháp phát huy vai trò của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng và xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh tại quận Phú Nhuận” do ThS. Dương Văn Long - Quận ủy viên, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Phú Nhuận trình bày.

ThS. Dương Văn Long - Quận ủy viên, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Phú Nhuận trình bày tham luận tại Hội thảo

5/ Tham luận “Phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị tham gia công tác kiểm tra, thanh tra, giám sát, kỷ luật của Đảng trên địa bàn quận Phú Nhuận trong tình hình mới” do đồng chí Trần Hiếu Nghĩa - Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Quận ủy Phú Nhuận trình bày.

Đồng chí Trần Hiếu Nghĩa - Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy,Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Quận ủy Phú Nhuận trình bày tham luận tại Hội thảo

6/ Tham luận “Phát huy vai trò của nhân dân trong tham gia xây dựng, chỉnh đốn Đảng” do ThS. Nguyễn Thị Phương Mai – giảng viên Khoa Xây dựng Đảng, Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh trình bày.

ThS. Nguyễn Thị Phương Mai – giảng viên Khoa Xây dựng Đảng, Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh trình bày tham luận tại Hội thảo

7/ Tham luận “Thực hành nghiêm túc nguyên tắc phê bình và tự phê bình theo tư tưởng Hồ Chí Minh là vấn đề then chốt trong xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh” do TS. Bùi Thị Ngọc Trang - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy,Phó Giám đốc Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh trình bày.

 

TS. Bùi Thị Ngọc Trang - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh trình bày tham luận tại Hội thảo

Bên cạnh đó, Hội thảo còn được lắng nghe ý kiến thảo luận của các đồng chí Trần Thị Giá – Đảng bộ Phường 8, quận Phú Nhuận; ThS. Võ Cao Long – Quận ủy viên, Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Phú Nhuận; đồng chí Đinh Thế Huy – Đội trưởng Đội an ninh, Công an quận Phú Nhuận; đồng chí Huỳnh Anh Phương Thảo – Bí thư Quận Đoàn Phú Nhuận, đồng chí Đặng Minh Thái – Đảng viên Chi bộ Khu phố 2, Phường 2, quận Phú Nhuận; đồng chí Ngô Giang Hoàng Hân – Quận ủy viên, Bí thư Đảng ủy Phường 10.

 

Đồng chí Trần Thị Giá - Đảng bộ Phường 8, quận Phú Nhuận thảo luận tại Hội thảo

ThS. Võ Cao Long – Quận ủy viên, Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Phú Nhuận thảo luận tại Hội thảo

Đinh Thế Huy – Đội trưởng Đội an ninh, Công an quận Phú Nhuận phát biểu tại Hội thảo

Đồng chí Huỳnh Anh Phương Thảo – Bí thư Quận Đoàn Phú Nhuận phát biểu tại Hội thảo

Đồng chí Đặng Minh Thái – Đảng viên Chi bộ Khu phố 2, Phường 2, quận Phú Nhuận phát biểu tại Hội thảo

Đồng chí Ngô Giang Hoàng Hân (đứng) – Quận ủy viên, Bí thư Đảng ủy Phường 10 phát biểu tại Hội thảo

Đồng chí Phạm Hồng Sơn, Bí thư Quận ủy Phú Nhuận kết luận Hội thảo

Kết luận Hội thảo, đồng chí Phạm Hồng Sơn, Bí thư Quận ủy Phú Nhuận đề nghị cấp ủy, các tổ chức đảng, cán bộ đảng viên của quận Phú Nhuận tiếp tục nỗ lực thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp cụ thể:

Thứ nhất, quán triệt sâu sắc, nâng cao nhận thức của các cấp ủy Đảng và toàn thể cán bộ, đảng viên về vị trí, vai trò của công tác xây dựng, chỉnh đốn đảng gắn liền với xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; nêu cao tinh thần tự giác, ý thức trách nhiệm, gương mẫu của cán bộ, đảng viên trong thực hiện Kết luận số 21-KL/TW; Kế hoạch số 99-KH/TU; Quy định số 37-QĐ/TW. Mỗi cấp ủy, tổ chức đảng, mỗi cán bộ, đảng viên, trước hết là cán

bộ chủ chốt, người đứng đầu các cấp ủy, các cơ quan, đơn vị phải nhận thức sâu sắc, đầy đủ trách nhiệm của mình trước Nhân dân, đất nước, trước Đảng để tự giác, gương mẫu thực hiện nghị quyết, nói đi đôi với làm, chỉ đạo quyết liệt với quyết tâm rất cao, sự nỗ lực rất lớn.

Đẩy mạnh các giải pháp tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác chính trị, tư tưởng, tăng cường đổi mới nội dung, phương thức và nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên về tầm quan trọng của nghiên cứu, học tập lý luận chính trị.

Xác định nhiệm vụ thường xuyên của mỗi cấp ủy, tổ chức đảng, của hệ thống chính trị, các tổ chức, cơ quan, đơn vị và mỗi cán bộ, đảng viên là học tập và “làm theo” Bác bằng những hành động cụ thể, hằng ngày, bằng sự nêu gương tận tụy và trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, nhất là người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu tạo sự lan tỏa tích cực trong Đảng, trong tổ chức, cơ quan, đơn vị và toàn xã hội.

Tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức tư tưởng, kiên định chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; tiếp tục nghiên cứu phát triển, vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh phù hợp với thực tiễn quận Phú Nhuận. Phát huy vai trò, trách nhiệm của tổ chức đảng, cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị và Nhân dân trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Chú trọng và tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục, nhân điển hình các mô hình, tấm gương thực hiện tốt về công tác xây dựng Đảng về đạo đức, đề cao trách nhiệm nêu gương, ý thức tự giác tu dưỡng, rèn luyện đạo đức của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý và người đứng đầu các cấp.

Thứ hai, quán triệt sâu sắc vai trò của công tác cán bộ là “then chốt của then chốt”, có ý nghĩa quyết định mọi thành công của sự nghiệp cách mạng, tiếp tục triển khai nghiêm túc, có hiệu quả Chương trình hành động số 42-CTr/QU ngày 04 tháng 01 năm 2019 của Ban Chấp hành Đảng bộ quận về thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, có phẩm chất, đủ năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ, Kế hoạch số 140-KH/QU ngày 05 tháng 12 năm 2017 về triển khai thực hiện Nghị quyết 18-NQ/TW về thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Nâng cao chất lượng công tác đánh giá cán bộ theo hướng xuyên suốt, liên tục, đa chiều, có tiêu chí và thông qua sản phẩm cụ thể gắn đánh giá cá nhân với tập thể, với kết quả thực hiện nhiệm vụ của địa phương, cơ quan, đơn vị. Phát huy hiệu quả công tác quy hoạch và luân chuyển cán bộ, chủ động phát hiện nguồn cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, bảo đảm tính kế thừa, ổn định, đổi mới, phát triển theo hướng nâng cao chất lượng, bảo đảm số lượng và cơ cấu hợp lý.

Thứ ba, tăng cường hơn nữa công tác kiểm tra, giám sát cán bộ, đảng viên về chấp hành quy định về những điều đảng viên không được làm; tổ chức đảng, người đứng đầu, cán bộ chủ chốt để xảy ra tham nhũng, tiêu cực, những nơi mất đoàn kết nội bộ, vi phạm nguyên tắc, quy định của Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ. Nâng cao hiệu quả hoạt động giám sát chuyên đề, tập trung giám sát cán bộ, đảng viên có lời nói, việc làm có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống “tự chuyển biến”, “tự chuyển hóa”.

Thứ tư, đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác dân vận của hệ thống chính trị quận gắn với chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị, nhất là công tác dân vận của chính quyền quận, phường. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân tham gia công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị. Xây dựng và triển khai các giải pháp cụ thể nâng cao nhận thức, trách nhiệm, đạo đức công vụ của đội ngũ công chức, viên chức nhà nước gắn với đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng tiêu cực, nhũng nhiễu, suy thoái, “tự diễn biến “tự chuyển hóa”. Tiếp tục thực hiện nghiêm Quy định số 1374-QĐ/TU ngày 01 tháng 12 năm 2017 của Ban Thường vụ Thành ủy về quy trình giải quyết thông tin phản ánh liên quan các tập thể, cá nhân suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Nâng cao chất lượng các cuộc giám sát và phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội. Tổ chức thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 13-CT/TU ngày 20 tháng 8 năm 2020 của Ban Thường vụ Thành ủy về lãnh đạo thực hiện Đề án “Nâng cao vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Nhân dân giám sát tổ chức đảng, đảng viên và hoạt động của chính quyền các cấp Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2021 - 2030”.

Sau hơnba giờ làm việc nghiêm túc, khoa học, đã có 07 tham luận và 06 ý kiến phát biểu được trình bày trực tiếp tại Hội thảo, cho thấy sự quan tâm của lãnh đạo các cấp ủy đảng, hệ thống chính trị trên địa bàn quận Phú Nhuận, các chuyên gia, các nhà khoa học, các cơ quan, đơn vị có liên quan về nội dung xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong Kết luận số 21-KL/TW, Quy định số 37-QĐ/TW nhằm vận dụng thực hiện có hiệu quả trong thực tiễn.

Đại biểu tham dự Hội thảo chụp ảnh lưu niệm

Tin, ảnh: Thanh Tiên

Bản in
Các bài viết khác