Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII

Cập nhật ngày: 05/10/2020
Ngày 13 tháng 02 năm 2017, Đảng bộ Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII cho toàn Đảng bộ Học viện Cán bộ.

Dự hội nghị có PGS.TS. Trần Hoàng Ngân – Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện; các đồng chí trong Ban thường vụ Đảng ủy, Đảng ủy viên cùng toàn thể Đảng viên, cán bộ, viên chức và người lao động của Học viện.
   Hội nghị được nghe PGS.TS. Trần Hoàng Ngân trình bày các nội dung chính của Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, trong đó tập trung làm rõ các vấn đề quan trọng trong Kết luận số 09-KL/TW ngày 19 tháng 10 năm 2016 về tình hình kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước năm 2016; Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2017; Nghị quyết số 05-NQ/TW ngày 01 tháng 11 năm 2016 về một số chủ trương, chính sách lớn nhằm tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế; Nghị quyết số 06-NQ/TW ngày 05 tháng 11 năm 2016 về thực hiện có hiệu quả tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, giữ vững ổn định chính trị - xã hội trong bối cảnh nước ta tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới; Nghị quyết số 07-NQ/TW ngày 18 tháng 11 năm 2016 về chủ trương, giải pháp cơ cấu lại ngân sách nhà nước, quản lý nợ công để đảm bảo nền tài chính quốc gia an toàn, bền vữ
Bản in