Học viện Cán bộ Thành phố tham dự Hội thảo khoa học "Tích hợp nội dung bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong đào tạo trung cấp lý luận chính trị"

Cập nhật ngày: 01/11/2022
Nhằm đẩy mạnh các hoạt động nghiên cứu khoa học, cung cấp luận cứ cho việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, sáng ngày 01 tháng 11 năm 2022, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Hội thảo khoa học “Tích hợp nội dung bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong đào tạo trung cấp lý luận chính trị” với mục đích làm rõ cơ sở lý luận, thực tiễn và các phương pháp, cách thức tích hợp nội dung Nghị quyết số 35-NQ/TW vào chương trình đào tạo học viên hệ trung cấp lý luận chính trị hiện nay.

   Hội thảo được tổ chức trực tiếp tại Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và kết nối trực tuyến đến điểm cầu của các trường chinh trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong cả nước.

   Tham dự Hội thảo tại điểm cầu Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh có PGS.TS. Nguyễn Tấn Phát - Thành ủy viên, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Dân - Chính - Đảng, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện Cán bộ; PGS. TS. Nguyễn Văn Y – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện Cán bộ Thành phố và đại diện lãnh đạo các phòng, khoa, trung tâm trực thuộc Học viện và các giảng viên giảng dạy trung cấp chính trị.

   Tích hợp nội dung bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong đào tạo trung cấp lý luận chính trị là việc bổ sung nội dung bảo vệ chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ trương, đường lối, chinh sách của Đảng và pháp luật của nhà nước, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch vào các khâu, các giai đoạn của quá trình đào tạo trung cấp lý luận chính trị nhằm gắn kết chặt chẽ giữa lý luận và thực tiễn trong bài giảng, giúp học viên có được phương pháp luận để nhận diện, đánh giá và giải quyết vấn đề nảy sinh trong việc thực hiện nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chính trị tại cơ quan, đơn vị, địa phương.

Một số hình ảnh tại Hội thảo:

PGS.TS. Nguyễn Tấn Phát - Thành ủy viên, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Dân - Chính - Đảng, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện Cán bộ tham dự Hội thảo

Hội thảo được kết nối trực tuyến từ Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đến các điểm cầu các trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Đại diện lãnh đạo các phòng, khoa, trung tâm trực thuộc Học viện và các giảng viên giảng dạy trung cấp chính trị tham dự Hội thảo

Tin, ảnh: Thanh Tiên

 

Bản in
Các bài viết khác