Học viện Cán bộ Thành phố, Tạp chí Khoa học Phát triển nhân lực vào Danh mục tạp chí khoa học được tính điểm Hội đồng Giáo sư ngành, liên ngành năm 2021

Cập nhật ngày: 11/11/2021
Hội đồng Giáo sư nhà nước vừa ban hành Quyết định số 26/QĐ-HĐGSNN ngày 08 tháng 11 năm 2021 phê duyệt Danh mục tạp chí khoa học được tính điểm năm 2021. Theo đó, Tạp chí Khoa học Phát triển nhân lực (tên Tiếng Anh: Scientific Journal of HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT) thuộc Danh mục tạp chí Hội đồng Giáo sư liên ngành Triết học - Xã hội học - Chính trị học năm 2021.

   Tạp chí Phát triển Nhân lực được Bộ Thông tin và Truyền thông cấp mới giấy phép hoạt động báo chí in theo Quyết định số 551/GP-BTTTT ngày 26 tháng 11 năm 2020 với tên gọi mới là Tạp chí Khoa học Phát triển nhân lực, cơ quan chủ quản là Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh.

   Tạp chí Khoa học Phát triển nhân lực là tạp chí học thuật, đã được công nhận mã số chuẩn quốc tế ISSN (International Standard Serial Number), chỉ số ISSN 1859 – 2732. Tạp chí Khoa học Phát triển nhân lực đã thực hiện nghiêm túc mục đích, tôn chỉ hoạt động của Tạp chí: Cập nhật tin tức về hoạt động của Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh; định kỳ theo kỳ hạn xuất bản để thông tin chuyên sâu, chuyên ngành; đăng tải thông tin chuyên sâu, chuyên ngành, kết quả nghiên cứu khoa học, trao đổi học thuật, biên dịch, giới thiệu những công trình, phổ biến thông tin lý luận chính trị, khoa học quản lý; tham gia tư vấn, phản biện chính sách liên quan đến thực tiễn hoạt động đổi mới của Thành phố Hồ Chí Minh và đất nước trong bối cảnh hội nhập quốc tế và cách mạng công nghiệp 4.0. Hiện tại, Tạp chí Khoa học Phát triển nhân lực xuất bản mỗi năm 06 kỳ (kỳ hạn 02 tháng/kỳ).

   Trong thời gian tới, Tạp chí Khoa học Phát triển nhân lực tiếp tục đẩy mạnh việc đăng tải các bài viết, nghiên cứu khoa học theo hướng tăng cường tuyên truyền đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước; đấu tranh phản bác các luận điệu xuyên tạc, các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng ta bằng con đường khoa học; chuyển tải thông tin các kết quả nghiên cứu về lý luận làm cơ sở định hướng cho việc phát triển và dự báo các lĩnh vực về an ninh, chính trị, quốc phòng, kinh tế, xã hội, giáo dục, khoa học công nghệ của Thành phố Hồ Chí Minh. Đồng thời, Tạp chí công bố kết quả nghiên cứu đề tài các cấp của các chuyên gia, nhà khoa học, các nghiên cứu sinh nhằm tăng cường trao đổi học thuật, góp phần nâng cao vị thế và thương hiệu của Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh.

  Sự kiện Hội đồng Giáo sư nhà nước phê duyệt Tạp chí Khoa học Phát triển nhân lực vào Danh mục tạp chí được tính điểm năm 2021 đã đánh dấu bước trưởng thành vượt bậc của Tạp chí sau một thời gian dài nỗ lực phấn đấu không ngừng, thể hiện tầm nhìn chiến lược, sự định hướng, chỉ đạo đúng đắn, sâu sát của lãnh đạo cơ quan chủ quản Tạp chí và tập thể Ban Biên tập Tạp chí Khoa học Phát triển nhân lực, đồng thời mở ra cơ hội phát triển ngày càng bền vững cho Tạp chí của Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh.

Xem chi tiết giới thiệu Tạp chí Khoa học Phát triển nhân lực 

Xem Danh mục Tạp chí Khoa học Phát triển nhân lực 

Xem Danh mục Danh mục tạp chí Hội đồng Giáo sư liên ngành Triết học - Xã hội học - Chính trị học năm 2021 

Quyết định số 26/QĐ-HĐGSNN ngày 08 tháng 11 năm 2021

Tạp chí Khoa học Phát triển nhân lực 

Tin, ảnh: N.Thảo

.

Bản in
Các bài viết khác