Hồ Ngọc Đăng

Cập nhật ngày: 04/11/2021


TS. Hồ Ngọc Đăng
GIẢNG VIÊN CHÍNH
Email: h.ndang@hcmca.edu.vn

Các công trình nghiên cứu khoa học đã công bố
1. Đôi điều suy nghĩ qua kinh nghiệm phát hiện, đào tạo, bồi dưỡng và sử dụng nhân tài của một số nước hiện nay, (2008), Tạp chí Phát triển Nhân lực
2. Right resolution of the relationship between the Secretary of Party’s Committee and managing director of an enterprise, (2010), Journal Of Human Resource Development
3. Biện pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trong công tác xây dựng Đảng hiện nay, (2011), Tạp chí Phát triển Nhân lực
4. Perception on democracy and fairness in conformity with the goals ò Party Congress XI, (2012), Journal Of Human Resource Development
5. Vua Minh Mạng và việc tuyển bổ quan lại, (2017), Tạp chí Khoa học xã hội Thành phố Hồ Chí Minh, Viện Khoa học xã hội vùng Nam bộ
6. Vua Minh Mạng trừng trị nạn “quan tham, lại nhũng”, (09/2017), Tạp chí Triết học, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam
7. Quan điểm và phương thức tuyển chọn quan lại của vua Minh Mạng, (2018), Tạp chí Phát triển Nguồn nhân lực, Học viện Cán bộ TPHCM
8. Chính phủ kiến tạo với sự phát triển bền vững, (2018), Kỷ yếu Hội thảo quốc tế của Trường Chính trị - Hành chính Thủ đô Viên Chăn và Học viện Cán bộ TPHCM
9. Nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên các trường chính trị tỉnh về chính trị, tư tưởng triển khai Nghị quyết “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” đội ngũ cán bộ đảng viên hiện nay. , (2018), Kỷ yếu Hội thảo, Học viện Cán bộ TPHCM và Trường Đảng tỉnh Tiền Giang
10. Những phương thức cơ bản trong quản lý quan lại của Vua Gia Long và Vua Minh Mạng (1802-1841), (2019), Tạp chí của Học viện Khoa học xã hội
11. Học tập lý luận chính trị để ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái tư tưởng chính trị trong cán bộ, công chức, đảng viên, (2020), Tập 1, Hội thảo Khoa học cấp tỉnh – tỉnh Kiên Giang
12. Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế tuần hoàn trên cơ sở đổi mới giáo dục đào tạo ở nước ta, (2020), Hội thảo Khoa học, Tạp chí Cộng sản và Thành ủy Cần Thơ

Thành tích đã đạt được
   - Bằng khen của Uỷ Ban Nhân Dân Thành Phố Hồ Chí Minh
   - Kỷ Niệm Chương Vì Sự nghiệp Đào tạo, Bồi dưỡng Lý luận Chính trị
   - Kỷ Niệm Chương Vì Sự Nghiệp Giáo Dục

Bản in