Giới thiệu sách: Kỷ yếu Hội nghị toàn quốc Nữ Khoa học và Công nghệ - Lần thứ nhất, Khu vực phía Nam - Chủ đề: Khoa học, công nghệ và bảo vệ môi trường

Cập nhật ngày: 30/09/2020
Ngày 02 tháng 11 năm 2019, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Hội Nữ trí thức Việt Nam tổ chức Hội nghị toàn quốc Nữ Khoa học và Công nghệ lần thứ nhất, Khu vực phía Nam với chủ đề: “Khoa học, công nghệ với bảo vệ môi trường” với mục tiêu kêu gọi các nhà khoa học nữ hoạt động trên nhiều lĩnh vực thông tin, trao đổi kinh nghiệm, giới thiệu sản phẩm khoa học, công nghệ, tăng cường ứng dụng kết quả nghiên cứu vào hoạt động bảo vệ môi trường, chống biến đổi khí hậu trước những diễn biến khó lường của biến đổi khí hậu.

   Ngoài ra, Hội nghị còn tạo động lực thúc đẩy các nhà khoa học nữ nâng cao hơn nữa hiệu quả nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ phục vụ phát triển bền vững, góp phần nâng cao vị thế của nữ trí thức Việt Nam trong xu thế mới, phát triển và hội nhập quốc tế.

   Kỷ yếu Hội nghị bao gồm rất nhiều bài viết của các nhà khoa học, các nhà nghiên cứu, nhà quản lý nữ về nhiệm vụ nghiên cứu khoa học, công nghệ với lĩnh vực bảo vệ môi trường, chống biến đổi khí hậu… Trong đó, nội dung chủ yếu tập trung ở hai nhóm vấn đề chính: Ứng dụng khoa học, công nghệ trong bảo vệ môi trường và Quản lý môi trường, nâng cao ý thức cộng đồng trong bảo vệ môi trường.

   Trung tâm Thông tin – Thư viện Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh trân trọng giới thiệu Kỷ yếu Hội nghị đến bạn đọc.

Người giới thiệu: Ngô Thị Thanh Tiên

Bản in