Giới thiệu sách: Dấu chân phía trước

Cập nhật ngày: 30/09/2020
Chủ tịch Hồ Chí Minh không chỉ là người thầy mẫu mực mà còn là vị lãnh tụ thiên tài của dân tộc Việt Nam.

 Tháng 02 năm 1911, thầy giáo Nguyễn Tất Thành chính thức rời trường Dục Thanh vào Sài Gòn. Sau đó ít lâu, ngày 05.6.1911, tại bến cảng Nhà Rồng, Người thanh niên Nguyễn Tất Thành đã lấy tên là Văn Ba, xin được làm phụ bếp trên con tàu của Pháp Đô đốc Latútsơ Tơrêvin (Amiral Latouche Tréville), bắt đầu hành trình tìm đường cứu dân, cứu nước. Cũng từ đây, đánh dấu một chặng đường bôn ba đầy chông gai, gian khổ nhưng hết sức phi thường của một con người suốt đời cống hiến hi sinh cho toàn thể dân tộc Việt Nam, cho hoà bình, hạnh phúc của nhân loại tiến bộ trên toàn thế giới.
   Quyển sách DẤU CHÂN PHÍA TRƯỚC do Nhà xuất bản Văn hóa – Văn nghệ ấn hành năm 2016, ghi lại quá trình “Nguyễn Tất Thành từng bước tiếp cận với Chủ nghĩa Mác – Lênin và phong trào Cộng sản Quốc tế, tham gia Đảng Cộng sản Pháp, chọn lựa con đường cứu nước là con đường giải phóng dân tộc mà Lênin đã đề ra, ủng hộ và tham gia Quốc tế thứ III, trở thành người đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam đầu tiên.
   Với tư cách là một đảng viên cộng sản, dưới sự lãnh đạo của Quốc tế Cộng sản, Người đã nhận lãnh nhiều trọng trách, hoạt động và chiến đấu không mệt mỏi vì lý tưởng cộng sản quốc tế, dành trọn tâm huyết và sức lực phát triển phong trào cách mạng Việt Nam, hợp nhất ba tổ chức đảng cộng sản ở Việt Nam, thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, cùng với Đảng lãnh đạo cách mạng Việt Nam giành thắng lợi trong cuộc đấu tranh chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược, đưa nước ta từ một nước thuộc địa nửa phong kiến trở thành một quốc gia độc lập, tự chủ và vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội.
   Ấn phẩm DẤU CHÂN PHÍA TRƯỚC với nhiều bài viết của hơn 20 tác giả được in khổ 16x24cm, dày 296 trang, cấu trúc 4 chương và phần phụ lục, hình thức trình bày trang nhã, sang trọng.
   Sách hiện có tại Thư viện Học viện Cán bộ Thành phố. Hoan nghênh độc giả đón đọc.
Bài, ảnh: P.Lan
Bản in