Giới thiệu một số bài viết được trích từ Tạp chí Phát triển Nhân lực số 35

Cập nhật ngày: 30/09/2020
Giới thiệu một số bài viết được trích từ Tạp chí Phát triển Nhân lực số 35

TẠP CHÍ PHÁT TRIỂN NHÂN LỰC

- SỐ 35 -

 

NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẢNG VÀ THỰC TIỄN CUỘC SỐNG

 

Hoàng Chí Bảo - Tư tưởng Hồ Chí Minh về nhà nước và xây dựng nhà nước pháp quyền (phần 2)

Đặng Hữu Toàn - Sự  gắn kết giữa giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc với chiến lược phát triển con người Việt Nam dưới ánh sáng Nghị quyết Trung ương 5 khóa VIII

Trương Thị Hiền - Những thành tựu và bài học kinh nghiệm của công tác đổi mới ở Việt Nam

 

GIÁO DỤC ĐÀO TẠO VỚI PHÁT TRIỂN NHÂN LỰC

 

Bùi Đình Phong - Bàn thêm về các lớp quan hệ đạo đức

Nguyễn Tùng Lâm - Kế thừa và phát huy tư tưởng Hồ Chí Minh về phát triển giáo dục trong giai đoạn hiện nay

 

NGHIÊN CỨU - TRAO ĐỔI 

 

Nguyễn Văn Viên -  Vận dụng chữ liêm theo tử tưởng Hồ Chí Minh trong hoạt động nghiên cứu khoa học

Trương Văn Chung, Trương Phan Châu Tâm - Luân thường nhìn từ văn hóa Việt Nam

Nguyễn Huy Phòng - Mối quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế với phát triển văn hóa

Ngô Thị Nụ - Sự biến đổi vị thế kinh tế của người phụ nữ Việt Nam trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa

Chu Thị Hảo - Một số ý kiến về hạn chế của doanh nghiệp Việt và biện pháp khắc phục

Phạm Thị Thúy Nguyệt - Đặc tả xã hội Internet Việt Nam

 

THÔNG TIN KINH TẾ - KHOA HỌC - VĂN HÓA

 

Cẩm Hồng -  Ý  nghĩa của cuộc sống.

Bản in