Giới thiệu một số bài viết được trích từ Tạp chí Phát triển Nhân lực số 19

Cập nhật ngày: 30/09/2020
Giới thiệu một số bài viết được trích từ Tạp chí Phát triển Nhân lực số 19
TẠP CHÍ PHÁT TRIỂN NHÂN LỰC
- SỐ 19 -
 
TƯ TƯỞNG VÀ TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH
 
CHỦ NGHĨA MÁC - LÊNIN VÀ LỊCH SỬ TƯ TƯỞNG DÂN TỘC
 
NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẢNG VÀ THỰC TIỄN CUỘC SỐNG
 
GIÁO DỤC – ĐÀO TẠO VỚI PHÁT TRIỂN NHÂN LỰC
 
NGHIÊN CỨU – TRAO ĐỔI
 
THÔNG TIN KINH TẾ – KHOA HỌC – VĂN HÓA
Bản in