Giới thiệu một số bài viết được trích từ Tạp chí Phát triển Nhân lực số 17

Cập nhật ngày: 30/09/2020
Giới thiệu một số bài viết được trích từ Tạp chí Phát triển Nhân lực số 17
 
TẠP CHÍ PHÁT TRIỂN NHÂN LỰC
- SỐ 17 -
 
NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẢNG VÀ THỰC TIỄN CUỘC SỐNG
 
GIÁO DỤC – ĐÀO TẠO VỚI PHÁT TRIỂN NHÂN LỰC
 
NGHIÊN CỨU – TRAO ĐỔI
Đặng Hữu Toàn - Giữ gìn và phát huy các giá trị đạo đức truyền thống trong bối cảnh phát triển kinh tế thị trường, giao lưu văn hóa và hội nhập quốc tế
Nguyễn Văn Sơn - 
Quyền dân chủ trong đời sống chính trị từ Hiến pháp 1946 đến Hiến pháp 1992  
Nguyễn Thị Vân - 
Một số đặc điểm tình hình dân số nước ta hiện nay
Phan Văn Điền - 
Sự phát triển của Đảng Cộng sản ngày nay
Nguyễn Minh Phương - 
Về chính sách phát hiện, thu hút và đãi ngộ nhân tài trong công vụ ở nước ta hiện nay
Nguyễn Năng Nam - 
Một số giải pháp để nguồn lực nhà nước thuộc về nhân dân
Phạm Thị Đoạt - 
Phát triển con người Việt Nam toàn diện trên cơ sở giữ gìn và phát huy giá trị truyền thống, bản sắc văn hóa dân tộc
Phan Hy - 
Vài suy nghĩ từ kết quả xuất khẩu của Việt Nam năm 2009
Trương
Hoài Phương - Con người Việt Nam trước yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước
Đoàn Thị Lệ Huyền
 - Vai trò cá nhân trong nền kinh tế thị trường đinh hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta hiện nay
Nguyễn Thị Ngọc Anh
 - Một số vấn đề thuộc văn hóa kinh doanh của doanh nghiệp nước ngoài ở Việt Nam hiện nay
 
THÔNG TIN KINH TẾ – KHOA HỌC – VĂN HÓA
Bản in