Giới thiệu một số bài viết được trích từ Tạp chí Phát triển Nhân lực số 13

Cập nhật ngày: 30/09/2020
Giới thiệu một số bài viết được trích từ Tạp chí Phát triển Nhân lực số 13
TẠP CHÍ PHÁT TRIỂN NHÂN LỰC
- SỐ 13 -

 KỶ NIỆM 119 NĂM NGÀY SINH CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH VÀ 40 NĂM THỰC HIỆN DI CHÚC CỦA NGƯỜI

 
CHỦ NGHĨA MÁC - LÊNIN VÀ LỊCH SỬ TƯ TƯỞNG DÂN TỘC

 

TƯ TƯỞNG VÀ TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH

 

NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẢNG VÀ THỰC TIỄN CUỘC SỐNG

 

GIÁO DỤC – ĐÀO TẠO VỚI PHÁT TRIỂN NHÂN LỰC

 

ĐÔ THỊ HÓA VÀ VĂN MINH ĐÔ THỊ

 

HẠN CHẾ SUY GIẢM KINH TẾ VÀ BẢO ĐẢM AN SINH XÃ HỘI

 

NGHIÊN CỨU – TRAO ĐỔI

Đặng Hữu - Vai trò nguồn lực nội sinh cho phát triển bền vững của văn hóa và hội nhập quốc tế.
Nguyễn Huy Động - 
Vấn đề phát huy sức mạnh của hậu phương miền Bắc trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước.
Trần Nguyên Việt - 
Quan hệ Tam giáo trong “Cư trần lạc đạo phú” của Trần Nhân Tông
Phạm Thị Hồng Hoa - 
Vài nét về lịch sử du nhập, tiến triển của Phật giáo trong cộng đồng người Việt ở đồng bằng sông Cửu Long.
Trần Thị Minh Tâm - 
Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường ở Việt Nam hiện nay.
Phan Thị Hồng Duyên - 
Hoàn thiện hệ thống văn bản pháp luật về môi trường và bảo vệ môi trường – Cơ sở pháp lý cho việc giáo dục đạo đức sinh thái.
 

THÔNG TIN KINH TẾ – KHOA HỌC – VĂN HÓA

Bản in