Giới thiệu một số bài viết được trích từ Tạp chí Phát triển Nhân lực số 12

Cập nhật ngày: 30/09/2020
Giới thiệu một số bài viết được trích từ Tạp chí Phát triển Nhân lực số 12
TẠP CHÍ PHÁT TRIỂN NHÂN LỰC
- SỐ 12 -
 
KỶ NIỆM 55 CHIẾN THẮNG ĐIỆN BIÊN PHỦ VÀ 34 NĂM NGÀY GIẢI PHÓNG MIỀN NAM
 
CHỦ NGHĨA MÁC – LÊNIN VÀ LỊCH SỬ TƯ TƯỞNG DÂN TỘC
 
NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẢNG VÀ THỰC TIỄN CUỘC SỐNG
 
TƯ TƯỞNG VÀ TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH
 
GIÁO DỤC – ĐÀO TẠO VỚI PHÁT TRIỂN NHÂN LỰC
 
NGHIÊN CỨU – TRAO ĐỔI
Vũ Thị Mai Oanh - Cơ chế ba bên và vai trò của nhà nước trong quan hệ lao động ở Việt Nam hiện nay
Trần Thị Thanh Hà - 
Nhu cầu tư vấn pháp luật của người lao động trong các doanh nghiệp ở VN hiện nay
Nguyễn Thị Hoàn - 
Quan niệm của Montesquieu về thần luật và thế luật với quá trình xây dựng nhà nước pháp quyền ở nước ta hiện nay
Trần Thị Huyền - 
Xây dựng văn hóa hòa bình để thiết lập quan hệ giữa các nhà nước dân tộc và các nền văn minh trong thời đại toàn cầu hóa
Đào Thị Minh Hương - 
Du lịch cộng đồng và phát triển
Trương Văn Tuấn - 
Trí thức thành phố Hồ Chí Minh trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước
 
THÔNG TIN KINH TẾ – KHOA HỌC – VĂN HÓA
Bản in