Dương Thu Hằng

Cập nhật ngày: 28/02/2022

CN. Dương Thu Hằng

Email: d.thang@hcmca.edu.vn

 

Các công trình nghiên cứu khoa học đã công bố

1. Những vấn đề đặt ra khi thực hiện mô hình cấp ủy đồng thời là Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã (Đồng tác giả), (2020), Tạp chí Phát triển Nhân lực, ISSN: 9866-7535
2. Học và làm theo Bác Hồ “Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân” từ góc nhìn Luật học (Đồng tác giả), (2020), Tạp chí Phát triển Nhân lực, ISSN: 1859-2732

Thành tích đã đạt được
- Viên chức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2019-2020.

Bản in