Đoàn Khắc Hưng

Cập nhật ngày: 04/11/2021


ThS. Đoàn Khắc Hưng
GIẢNG VIÊN
Email: d.khung@hcmca.edu.vn

Các công trình nghiên cứu khoa học đã công bố
1. Hoạt động của Phòng Công tác xã hội tại bệnh viện (Nghiên cứu trường hợp tại Bệnh viện nhân dân Gia Định và Bệnh viện Quận Bình Thạnh), (2020), Chủ nhiệm đề tài cấp cơ sở
2. Nhân viên Công tác xã hội – Một nhân tố đảm bảo chất lượng giáo dục ở trường đại học, (3/2018), Hội thảo Khoa học cấp Học viện Cán bộ TPHCM: Ngành Công tác xã hội, những yêu cầu và thách thức mới
3. Xây dựng môi trường thực hành nhằm nâng cao kỹ năng nghề nghiệp cho sinh viên ngành Công tác xã hội, (4/2018), Hội thảo Khoa học toàn quốc: Giải pháp nâng cao kỹ năng thực hành cho sinh viên ngành Công tác xã hội đáp ứng yêu cầu nghề nghiệp và hội nhập quốc tế (ISBN: 9786046849360)
4. Định hướng đào tạo nhân lực thực hiện nghề Công tác xã hội tại Học viện cán bộ TPHCM, (1/2020), Hội thảo khoa học cấp Học viện cán bộ TPHCM: Vai trò của Học viện Cán bộ TPHCM với công tác đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực chất lượng cao cho hệ thống chính trị Thành Phố Hồ Chí Minh.
5. Một số giải pháp đảm bảo kết quả học tập của sinh viên, (11/2020), Tạp chí Giáo dục (ISSN 2354-0753)
6. Vai trò của nhân viên công tác xã hội trong việc giải quyết vấn đề của sinh viên tại các trường đại học, (3/2021), Hội thảo khoa học cấp Học viện cán bộ TPHCM: Phát triển nghề công tác xã hội ở Thành phố Hồ Chí Minh trong bối cảnh hiện nay.

Bản in