Danh mục đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ năm học 2020 - 2021

Cập nhật ngày: 24/05/2022

1. Công tác tôn giáo của hệ thống chính trị Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2016 - 2020

Chủ nhiệm đề tài: TS Bùi Thị Ngọc Trang

Thời gian giao đề tài: 31/12/2019

Thời gian nghiệm thu: 06/12/2021

2. Công tác dân vận chính quyền ở các quận, huyện Thành phố Hồ Chí Minh hiện nay

Chủ nhiệm đề tài: TS Phạm Ngọc Lợi

Thời gian giao đề tài: 31/12/2019

Thời gian nghiệm thu: 12/12/2021

3. Phong cách, phương pháp và kỹ năng giao tiếp với người dân của cán bộ làm công tác tiếp dân tại các cơ quan, đơn vị hành chính trên địa bàn Thành phố |Hồ Chí Minh

Chủ nhiệm đề tài: TS Bùi Hồng Quân

Thời gian giao đề tài: 31/12/2019

Thời gian nghiệm thu: 09/12/2021