Danh sách hội thảo và tọa đàm khoa học năm 2021

Cập nhật ngày: 29/12/2021

1. Phát triển nghề Công tác xã hội ở Thành phố Hồ Chí Minh trong bối cảnh hiện nay

Đơn vị tổ chức: Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh

Thời gian tổ chức: 22/3/2021

2. Hoạt động tiếp công dân – Từ lý luận đến thực tiễn

Đơn vị tổ chức: Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh

Thời gian tổ chức: 19/4/2021

3. Đổi mới quản lý Thành phố Hồ Chí Minh

Đơn vị tổ chức: Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh

Thời gian tổ chức: 27/9/2021

4. Rà soát, điều chỉnh 05 chương trình đào tạo trình độ đại học

Đơn vị tổ chức: Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh

Thời gian tổ chức: 04/10/2021

5. Đổi mới đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đáp ứng yêu cầu phát triển Thành phố Hồ Chí Minh

Đơn vị tổ chức: Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh

Thời gian tổ chức: 22/11/2021

6. Thành phố Hồ Chí Minh: Xây dựng chính quyền đô thị và cải thiện môi trường đầu tư

Đơn vị tổ chức: Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh

Thời gian tổ chức: 13/12/2021

Bản in