Danh mục đề tài nghiên cứu khoa học cấp Học viện năm 2014

Cập nhật ngày: 30/09/2020
1. Công tác bình đẳng giới trên địa bàn quận Bình Thạnh 
     Chủ nhiệm đề tài: ThS. Đinh Thị Thu Trang
2. Vận dụng Tư tưởng Hồ Chí Minh về sự thống nhất giữa lý luận và thực tiễn trong việc giảng dạy các môn Triết học Mác- Lênin và Chủ nghĩa xã hội khoa học tại Trường Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh 
     Chủ nhiệm đề tài: ThS. Lê Thị Hồng Hà
3. Xây dựng văn hóa công sở Trường Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh 
     Chủ nhiệm đề tài: TS. Lê Thị Trúc Anh
4. Biên soạn tài liệu môn học luật Hiến Pháp cho lớp Trung cấp Pháp Lý tại Trường Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh  
     Chủ nhiệm đề tài: TS. Nguyễn Mạnh Bình
5. Ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý cán bộ viên chức tại Trường Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh 
     Chủ nhiệm đề tài: CN. Nguyễn Thanh Hải
6. Nâng cao hiệu quả lãnh đạo của Đảng bộ Quận Gò Vấp trong công tác giảm nghèo giai đoạn hiện nay 
     Chủ nhiệm đề tài: ThS. Nguyễn Thế Vinh
7. Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng bộ quận Bình Thạnh trong việc thực hiện cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư (2010 đến nay) 
     Chủ nhiệm đề tài: ThS. Nguyễn Thị Hà
8. Tạo động lực làm việc cho viên chức và người lao động tại Trường Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh 
     Chủ nhiệm đề tài: ThS. Nguyễn Thị Phương Oanh
9. Biên soạn tài liệu bài giảng môn học Luật Kinh tế cho lớp Trung cấp Pháp lý tại Trường Trường Cán bộ 
     Chủ nhiệm đề tài: ThS. Nguyễn Trần Như Khuê
10. Vận dụng phương pháp đọc mở rộng - Một giải pháp giúp học từ vựng hiệu quả, góp phần nâng cao các kỹ năng ngôn ngữ 
     Chủ nhiệm đề tài: ThS. Phạm Trí Cường
11. Tăng cường đấu tranh chống những quan điểm xuyên tạc, phủ nhận con đường đi lên Chủ nghĩa xã hội ở nước ta từ 1991 đến nay 
     Chủ nhiệm đề tài: ThS. Phan Văn Điền