Danh mục đề tài nghiên cứu khoa học cấp Học viện năm 2021

Cập nhật ngày: 24/05/2022

1. Công tác dân tộc của hệ thống chính trị cấp huyện tại Thành phố Hồ Chí Minh

Chủ nhiệm đề tài: TS. Nguyễn Thị Vân

Thời gian giao đề tài: 24/02/2021

Thời gian nghiệm thu: 14/10/2021

2. Xây dựng giải pháp số quản lý dữ liệu công chức viên chức của Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh

Chủ nhiệm đề tài: ThS. Bùi Lam Giang

Thời gian giao đề tài: 24/02/2021

Thời gian nghiệm thu: 26/01/2022

3. Đánh giá mức độ nhận thức và kỹ năng về an toàn thông tin tại Học viện Cán bộ Thành phố trong giai đoạn hiện nay

Chủ nhiệm đề tài: ThS. Phan Trần Điền

Thời gian giao đề tài: 24/02/2021

Thời gian nghiệm thu: 31/3/2022

4. Hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật tại một số phường trên địa bàn quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh

Chủ nhiệm đề tài: ThS. Phan Trần Mai Phương

Thời gian giao đề tài: 24/02/2021

Thời gian nghiệm thu: 13/5/2022

5. Công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị ở các Trung tâm chính trị cấp huyện trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh hiện nay

Chủ nhiệm đề tài: TS. Trần Hải Hà

Thời gian giao đề tài: 31/3/2021

Thời gian nghiệm thu: 13/4/2022

6. Ngành nghề nông thôn tại huyện Củ Chi trong bối cảnh cách mạng công nghiệp lần thứ tư

Chủ nhiệm đề tài: ThS. Phạm Thị Huyền Ngân

Thời gian giao đề tài: 31/3/2021

Thời gian nghiệm thu: 14/4/2022